زبان و ادبیات فارسی

تعریف و هدف

هدف اساسی در برنامه کارشناسی ارشد در رشته زبان و ادبیات فارسی ایجاد مهارت های کافی است در زمینه های مختلف ادبی و بلاغی و دستوری و اصطلاحات علوم مختلف درمتون ادبیات فارسی درسطحی که پژوهندگان این دوره بتوانندکارهای تحقیقاتی را در این طریق  به نحو ارزنده ای انجام دهند وتدریجاً صاحبان نظرو متخصصانی درجنبه های مختلف زبان و ادبیات فارسی گردند.


نقش و توانایی

فارغ التحصیلان این دوره قادرند در قسمتهای فرهنگی و توسعه علوم ادبیات فارسی از قبیل بنیادهای تدوین کتب درسی و بنیادهای پژوهشی در زمینه های مختلف ادب فارسی ایفاء وظیفه نمایند و نیز در ورزاتخانه ها و موسسات جمهوری اسلامی که به نوعی نیاز و ارتباط با زبان و ادب فارسی دارند.ازآن جمله:رسانه های گروهی-مطبوعات- موسسات تألیف وترجمه و امثال این‌ها.


ضرورت و اهمیت

ضرورت و اهمیت رشته زبان وادبیات فارسی درسطح کارشناسی ارشدکاملاًروشن می شود با توجه به این مهم که جهت آماده ساختن افرادی که درآینده بتوانند امانت‌های وزین ادب فارسی را از طریق تعلیم درموسسات آموزش عالی جمهوری اسلامی به نسل های بعد انتقال دهند، یگانه راه آن تحقیق عمیق وتحصیل مهارت‌های شایسته دراین امانت ها است. اهمیت این دوره از جهت آماده ساختن متخصصان وصاحب نظران در رشته زبان وادبیات فارسی نیز ثابت است.