مدرک تحصیلی مورد پذیرش دوره فراگیر در مقطع کارشناسی ارشد

1. دارندگان مدارک کارشناسی پیوسته یا ناپیوسته رسمی و بالاتر مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری یا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در رشته های تحصیلی علوم (شامل: گروه های علوم پایه، علوم پزشکی، علوم دامپزشکی، علوم کشاورزی و علوم فنی مهندسی) ـ علوم انسانی (شامل: گروه های علوم انسانی و هنر)


2. دارندگان مدارک کارشناسی ناپیوسته رسمی مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری یا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در رشته های تحصیلی علوم (شامل: گروه های علوم پایه، علوم پزشکی، علوم دامپزشکی، علوم کشاورزی و علوم فنی مهندسی) ـ علوم انسانی (شامل: گروه های علوم انسانی و هنر)
- دارندگان مدارک کارشناسی رسمی و بالاتر مندرج درلیست مدرک تحصیلی مورد پذیرش دوره فراگیر در مقطع کارشناسی ارشد می توانند بدون توجه به نوع رشته کارشناسی خود در یک رشته از رشته های کارشناسی ارشد اعلام شده ثبت نام نمایند.
تذکر مهم: در صورتی که رشته کارشناسی داوطلب با رشته کارشناسی ارشد انتخابی وی همنام و یا مشابه نباشد به تشخیص گروه آموزشی مربوط، چنین داوطلبانی در دوره دانشجویی علاوه بر واحد مصوب مقطع کارشناسی ارشد باید حداکثر تا 24 واحد جبرانی از مقطع کارشناسی همان رشته را با موفقیت بگذرانند.


الف. دارندگان مدرک معادل کارشناسی (معادل لیسانس) مشمول ماده 27 آیین نامه آموزشی دوره های کاردانی و کارشناسی مصوب اسفندماه 1369 شورای عالی برنامه ریزی سابق که بر اساس مصوبه جلسه 308 مورخ 1374/9/12 شورای مذکور عنوان معادل از دانشنامه آنان حذف شده است، می توانند در این آزمون متقاضی رشته های کارشناسی ارشد شوند.


ب. دارندگان مدرک معادل کارشناسی (معادل لیسانس) مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی یا سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور که در آزمون جامع دارندگان مدرک معادل کارشناسی حدنصاب نمره علمی لازم را کسب نموده و پذیرفته شده اند، می توانند در آزمون رشته های تحصیلی کارشناسی ارشد گروه امتحانی ثبت نام و شرکت نمایند. این قبیل داوطلبان در صورت موفقیت در این آزمون لازم است کارنامه نتیجه آزمون جامع مدرک معادل کارشناسی خود را پس از پذیرفته شدن به همراه سایر مدارک لازم به مرکز انتخابی ارائه نمایند.


ج. بر اساس مصوبه جلسه 748 مورخ 1388/11/17 شورای برنامه ریزی آموزش عالی، دانش آموختگان دوره های معادل کارشناسی (دارندگان مدارک معادل) به شرط آن که دوره فوق با مجوز شورای گسترش آموزش عالی وزارت علوم،تحقیقات و فناوری برگزار شده باشد و مدرک معادل آنان مورد تأیید وزارت متبوع باشد، می توانند با همان مدرک معادل در آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته برای ادامه تحصیل در مقطع تحصیلی بالاتر شرکت نمایند و در صورت پذیرفته شدن ادامه تحصیل دهند.


د. دانشجوی نیمسال آخر دوره کارشناسی در صورتی که حداکثر تا پایان نیمسال اول سال تحصیلی 92-1391( بهمن 91) دانش آموخته شود می تواند در آزمون دوره دانشپذیری شرکت کند این داوطلب در صورت پذیرفته شدن در آزمون دوره دانشپذیری و احراز شرایط ظرفیت هر رشته مرکز، هنگام ثبت نام باید گواهی دانش آموختگی خود را ارائه کند. این گونه داوطلبان باید فرم مخصوص معدل مبنی بر تعداد واحد و معدل واحدهای گذرانده را تکمیل و نزد خود نگه دارند تا در زمان مقتضی به سازمان سنجش یا مرکز محل تحصیل ارائه نمایند.


ه. بر اساس مصوبه شماره 368 مورخ 1374/11/3 شورای عالی انقلاب فرهنگی، طلاب و فضلاء حوزه علمیه که بر اساس مدارک صادر شده مدیریت حوزه های علمیه قم و خراسان دوره سطح دو را با موفقیت گذرانده اند، همانند دارندگان مدارک کارشناسی در رشته های علوم انسانی میتوانند در این دوره ها ثبت نام نمایند. ضمناً بر اساس مصوبه مذکور، این متقاضیان فقط میتوانند در رشته های علوم انسانی ادامه تحصیل دهند.