مدیریت آموزشی

مقدمه

لازمه پیشبرد هدف‌های هر سازمان داشتن مدیران کاردان و شایسته است و چون بهبود زمینه‌های شایستگی مدیر آن همه سازمان‌ها و شاغلین دیگر به بهبود آموزش در سطوح مختلف تحصیلی بستگی دارد، بنابراین نیاز کشور و سازمان آموزش و پرورش به مدیران آموزشی شایسته بیش‌تر احساس شده و الویت می‌یابد. لذا به منظور بهبود کیفیت مدیریت در آموزش و پرورش کشور اقدام به تنظیم برنامه در سطح کارشناسی ارشد گردید تا از این طریق مدیرانی با بیش‌ها، شناخت‌ها و مهارت‌های لازم برای آموزش و پرورش کشور تربیت شوند.


اهداف

الف. زمینه‌سازی برای شناخت علمی نظام آموزش و پرورش، ساختار، اهداف و عناصر درونی و بیرونی آن

ب. ایجاد دانش و پرورش مهارت‌های اداراکی، انسانی و فنی و رشد روح تفکر علمی

ج. ایجاد قدرت تجزیه و تحلیل، قضاوت و تصمیم‌گیری درباره مسائل امور سازمان‌های آموزش و پرورش

د. تربیت کارشناسان ارشد برای اداره امور آموزشی

هـ. تربیت مدیران برای آموزشگاه‌های عمومی و متوسطه

و. تربیت مدیران برای سطوح مختلف آموزشی و اداری آموزش و پرورش

ز. تربیت پژوهشگر و مربی برای پژوهش و تدریس در زمینه مدیریت آموزشی


نقش و توانایی

الف. شایستگی عهده‌دار شدن مسئولیت مدیریت آموزشی در تمام سطوح و مدارس شناخت اصول و فنون و مفاهیم مدیریت عمومی و آموزشی

ب. شناخت عوامل روانی فرهنگی اجتماعی و تربیتی در رابطه با مسئولیت مدیریت

ج. توانایی کاربرد روش‌های مختلف تحقیق در تعلیم و تربیت

د. مهارت در کاربرد اصول و فنون مدیریت آموزشی

هـ. آمادگی برای ادامه تحصیلات بالاتر در جهت تأمین کادر علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی


اهمیت و ضرورت

تربیت کارشناس ارشد مدیریت آموزشی با توجه به اهداف این برنامه حائز اهمیت بوده و دلایل زیر ضرورت آن را ایجاب می‌نماید:

1. بهبود شایستگی و کیفیت مدیریت آموزشی موجود

2. پاسخ به نیازهای اساسی به مدیران آموزشی شایسته

3. بهبود کیفیت آموزشی از طریق استفاده معقول از تسهیلات و امکانات آموزشی مدارس

4. به کارگیری مدیران متعهد و متخصص به منظور رشد و بهبود نیروی انسانی موجود و استفاده بهتر از آن

5. ایجاد روحیه مثبت و امنیت شغلی در سازمان برای سازندگی و توسعه

6. گسترش فعالیت‌های تحقیقاتی و بررسی‌های اساسی مسائل آموزش