معرفی رشته جامعه شناسی

تعریف

جامعه‌شناسی دانش بررسی جامعه است. این رشته علمی به بررسی جوامع بشری، برهم‌کنش‌های آنها، و فرایندهایی که جوامع را در وضعیت جاری‌شان نگاه داشته یا تغییر می‌دهد، می‌پردازد.


هدف

هدف از رشته کارشناسی ارشدجامعه شناسی پرداختن به تجزیه جامعه به بخش‌های تشکیل دهنده‌اش مانند انجمن‌ها، نهادها، گروه‌های هم‌جنس، هم‌نژاد یا هم‌سن، و بررسی نحوه برهم‌کنش فعال این اجزاء با همدیگر است. علاوه بر اینها، این علم موضوعاتی مانندطبقه اجتماعی، قشربندی، جنبش اجتماعی، تغییرات اجتماعی و بی نظمی‌هایی مانند جرم، انحراف، و انقلاب را مورد تحقیق قرار می‌دهد.


جامعه شناسی در پیام نور

گرایش ها در دانشگاهی های مختلف متفاوت است. به طور کلی در دانشگاه پیام نور فقط جامعه شناسی محض ارائه می شود. در دانشگاه های آزاد و دولتی، جامعه شناسی به روش تحقیق، پژوهش اجتماعی، جامع شناسی محض، تحقیقات میدانی اجتماعی و ... نیز ارائه می شوند.


ضرورت

علوم اجتماعی به بررسی روابط اجتماعی، سازمانها، گروهها و روابط متقابل میان ساختارهای اجتماعی، اقتصادی،‌سیاسی و فرهنگی می‌پردازد. در ایران عموماً منظور از علوم اجتماعی رشته‌هایی چون مردم شناسی، جمعیت شناسی و ... است . ولی در کاربرد بین‌المللی کلیه دانش‌های مربوط به انسان اجتماعی همچون اقتصاد،‌جامعه‌شناسی، سیاست، ارتباطات،‌روان‌شناسی و حقوق... را شامل می‌گردد. تفکر جامعه‌شناسی بیش از هر چیز به خودشناسی کمک می‌کند که به نوبه خود می‌تواند به شناخت بهتر ما از دنیای روابط اجتماعی یاری کند. مطالعه جامعه‌شناسی تا آنجا که با اندیشه جزمی مبارزه می‌کند، درک تنوع فرهنگی را می‌آموزد بینش عملکرد نهادهای اجتماعی را برای ما فراهم می‌سازد و امکانات آزادی انسان را افزایش می‌دهد.