به منظور تأمین نیروی انسانی متخصص و متعهد مورد نیاز کشور، ایجاد زمینه های لازم برای بررسی کیفیت دوره های کارشناسی مؤسسات آموزش عالی ،
فراهم آوردن رقابت سالم برای راهیابی به مراکز آموزشی تحصیلات تکمیلی، فراهم نمودن شرایط مناس ب و یکسان برای شرکت کنندگان ، شرایط و ضوابط آزمون
ورودی تحصیلات تکمیلی (دوره های کارشناسی ارشد ناپیوست ه ) سال 1395 به شرح ذیل اعلام می گردد.