گروه علوم انسانی

 • آب و هوا شناسی
 •  آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی
 •  آموزش زبان انگلیسی
 • آموزش زبان فارسی
 •  آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان
 •  آموزش محیط زیست
 •  آموزش و بهسازی منابع انسانی
 •  اخلاق گرایش اخلاق اسلامی
 •  اخلاق گرایش فلسفه اخلاق
 •  اقتصاد
 •  اقتصاد و تجارت الکترونیک
 •  الهیات و معارف اسلامی
 •  برنامه ریزی درسی (مطالعات برنامه درسی)
 •  برنامه ریزی رفاه اجتماعی
 •  تاریخ انقلاب اسلامی
 •  تاریخ
 •  تحقیقات آموزشی
 •  تکنولوژی آموزشی
 •  جامعه شناسی
 •  جغرافیا
 •  حسابداری
 •  حقوق بین الملل
 •  حقوق جزا و جرم شناسی
 •  حقوق خصوصی
 •  رفتار حرکتی
 •  روان شناسی اسلامی
 •  روان شناسی بالینی
 •  روان شناسی بالینی کودک و نوجوان
 •  روان شناسی تربیتی
 •  روان شناسی شخصیت
 •  روان شناسی عمومی
 •  روان شناسی و آموزش کودکان استثنایی
 •  زبان شناسی همگانی
 •  زبان و ادبیات انگلیسی
 •  زبان و ادبیات عربی
 •  زبان و ادبیات فارسی
 •  ژئومورفولوژی
 •  علم اطلاعات و دانش شناسی
 •  علم سنجی
 •  علوم اجتماعی
 •  علوم ارتباطات اجتماعی
 •  علوم اقتصادی
 •  علوم سیاسی
 •  فلسفه
 •  فیزیولوژی ورزشی
 •  کارآفرینی
 •  مدیریت آموزشی
 •  مدیریت اجرایی
 •  مدیریت امور شهری
 •  مدیریت بازرگانی
 •  مدیریت دولتی
 •  مدیریت رسانه
 •  مدیریت فناوری اطلاعات
 • مدیریت کسب و کار MBA
 •  مدیریت منابع انسانی
 •  مدیریت ورزشی 
 •  مشاوره خانواده
 •  مشاوره و راهنمایی
 •  نهج البلاغه

 

 گروه علوم پایه

 • آمار ریاضی
 •  آموزش ریاضی
 •  ریاضی 
 •  زمین شناسی
 •  زیست شناسی - بیوشیمی
 •  زیست شناسی - ژنتیک
 •  زیست شناسی - علوم جانوری
 •  زیست شناسی - علوم گیاهی
 •  زیست فناوری میکروبی
 •  شیمی
 •  فیزیک

 

گروه فنی و مهندسی

 •  مهندسی برق 
 •  مهندسی شیمی 
 •  مهندسی صنایع  
 •  مهندسی عمران 
 •  مهندسی فناوری اطلاعات 
 •  مهندسی کامپیوتر  
 •  مهندسی مکانیک 
 •  مهندسی مواد

 

گروه کشاورزی

 •  مهندسی اقتصاد کشاورزی
 •  مهندسی کشاورزی  
 •  مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی
 •  مهندسی منابع طبیعی 

 

گروه هنر

 • پژوهش هنر
 •  طراحی شهری
 • مهندسی معماری