گرایش مدیریت منابع  اطلاعاتی

یکی از ویژگی‌های دانشگاه پیام نور که آنرا متمایز از سایر دانشگاه‌های کشور می‌کند، هماهنگ بودن امتحانات تمامی واحدهای دانشگاهی و کتاب محور بودن آن است. از این رو جهت اطلاع دانشجویان از منابع امتحانی و کتب آن، دانشگاه پیام نور شروع هر ترم تحصیلی اقدام به نشر فایل معرفی منابع امتحانی دروس همه رشته‌های تحصیلی می‌پردازد. همینطور دانشجویان می توانند در زمان انتخاب واحد نیز در سامانه گلستان از منابع امتحانی دروس انتخابی خود آگاه شوند.

 

معرفی منابع امتحانات پایان ترم رشته مدیریت فناوری اطلاعات گرایش مدیریت منابع اطلاعاتی

ردیفرشته گرایشسال تحصیلیتاریخ بروزرسانیدانلود
1مدیریت فناوری اطلاعاتمدیریت منابع اطلاعاتی1401-02شهریور 1401دانلود
2مدیریت فناوری اطلاعاتمدیریت منابع اطلاعاتی1400-01شهریور 1400دانلود
3مدیریت فناوری اطلاعاتمدیریت منابع اطلاعاتی1399-00بهمن ماه 1399دانلود
4مدیریت فناوری اطلاعاتمدیریت منابع اطلاعاتی1398-99بهمن ماه 1398دانلود
5مدیریت فناوری اطلاعاتمدیریت منابع اطلاعاتی1398-99مهرماه 1398دانلود
6مدیریت فناوری اطلاعاتمدیریت منابع اطلاعاتی1397-98تیرماه 1398دانلود