فراگیر پیام نور  1398  آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی

مهم‌ترین ویژگی امتحانات دانشگاه پیام‌نور که آن را از سایر دانشگاه‌های سراسر کشور متمایز کرده است، مشخص بودن منابع امتحانی هر درس با ذکر جزئیات می‌باشد. این ویژگی نه تنها در آزمون فراگیر کارشناسی ارشد رعایت می‌شود، بلکه در سایر امتحانات پایان ترم این دانشگاه نیز به همین روال است. دانش پذیران و دانشجویان دانشگاه پیام‌نور صرفاً با مطالعه کتاب های معرفی شده برای هر درس خود را برای امتحانات پایان ترم که از طرف مرکز آزمون دانشگاه پیام نور برگزار می شود، آماده می کنند. منابع امتحانات پایان ترم واحدهای دانشگاهی پیام نور ابتدای هر ترم تحصیلی از طریق پرتال دانشگاه پیام نور و ارائه فایل PDF قابل دسترسی می باشد.


نام دروس و منابع امتحانی نیمسال اول کارشناسی ارشد فراگیر دانشگاه پیام نور 

  آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی

ردیفنام درستعداد واحدنام منابع درسینام مولفناشر
1روش تحقیق در علوم ورزشی21 روش تحقیق در فعالی تهای جسمانی
2 قواعد پژوهشگری در تربیت بدنی(تجدید نظر شده)
1 توماس جری آر، نلسون جک کی،
سیلور من استفن جی/
فراهانی، عبدوی، رضایی و صوفی
2 فراهانی و همکاران
1 دانشگاه پیام نور
2 پژوهشکده تربیت بدنی
و علوم ورزشی با
اندیشه های حقوقی
2زبان تخصصی2زبان تخصصی (رشته تربیت بدنی)آقایاری، فراهانی، علیمحمدیدانشگاه پیام نور
3فیزیولوژی پیشرفته دستگاه اعصاب مرکزی2جزوه فیزیولوژی پیشرفته دستگاه اعصاب مرکزیاسد، آقایاری، فشی و شهسوار1 دانشگاه پیام نور
2 حتمی
4حرکت شناسی پیشرفته21 حرکت شناسی
2 آناتومی حرکتی و توانای یهای ورزشی
1 آرتی فلوید/رحمان سوری و آذر علی پور
2 رولف ویرهد/فراهانی و شجاع الدین
دانشگاه پیام نور