فراگیر پیام نور 1401 آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی

مهم‌ترین ویژگی امتحانات دانشگاه پیام‌نور که آن را از سایر دانشگاه‌های سراسر کشور متمایز کرده است، مشخص بودن منابع امتحانی هر درس با ذکر جزئیات می‌باشد. این ویژگی نه تنها در آزمون فراگیر کارشناسی ارشد رعایت می‌شود، بلکه در سایر امتحانات پایان ترم این دانشگاه نیز به همین روال است. دانش پذیران و دانشجویان دانشگاه پیام‌نور صرفاً با مطالعه کتاب های معرفی شده برای هر درس خود را برای امتحانات پایان ترم که از طرف مرکز آزمون دانشگاه پیام نور برگزار می شود، آماده می کنند. منابع امتحانات پایان ترم واحدهای دانشگاهی پیام نور ابتدای هر ترم تحصیلی از طریق پرتال دانشگاه پیام نور و ارائه فایل PDF قابل دسترسی می باشد.


نام دروس و منابع امتحانی نیمسال اول کارشناسی ارشد فراگیر دانشگاه پیام نور 

  آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی

ردیفنام درستعداد واحدنام منابع درسینام مولفناشر
1حرکت شناسی کاربردی21. حرکت شناسی
2. آناتومی حرکتی و توانایی های ورزشی
1. آرتی فلوید/ رحمان سوری و آذر علیپور
2. رولف ویرهد / ابوالفضل فراهانی و صدرالدین شجاعالدین
1. حتمی
2. دانشگاه پیام نور
2فیزیولوژی پیشرفته دستگاه
اعصاب مرکزی
2فیزیولوژی پیشرفته دستگاه اعصاب مرکزیاسد، آقایاری، فشی و شهسواردانشگاه پیام نور
3روش تحقیق در علوم ورزشی21. روش تحقیق در فعالیت های جسمانی
2. قواعد پژوهشگری در تربیت بدنی (تجدید نظر شده) ویراست دوم نوبت هشتم
1. توماس جری آر ، نلسون جککی، سیلور من استفن جی
ابوالفضل فراهانی، فاطمه عبدوی، مرتضی رضایی صوفی
2. فراهانی و همکاران
1. دانشگاه پیام نور
2. پژوهشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی با ندیشه های حقوقی