فراگیر پیام نور  1397  آموزش زبان انگلیسی

مهم‌ترین ویژگی امتحانات دانشگاه پیام‌نور که آن را از سایر دانشگاه‌های سراسر کشور متمایز کرده است، مشخص بودن منابع امتحانی هر درس با ذکر جزئیات می‌باشد. این ویژگی نه تنها در آزمون فراگیر کارشناسی ارشد رعایت می‌شود، بلکه در سایر امتحانات پایان ترم این دانشگاه نیز به همین روال است. دانش پذیران و دانشجویان دانشگاه پیام‌نور صرفاً با مطالعه کتاب های معرفی شده برای هر درس خود را برای امتحانات پایان ترم که از طرف مرکز آزمون دانشگاه پیام نور برگزار می شود، آماده می کنند. منابع امتحانات پایان ترم واحدهای دانشگاهی پیام نور ابتدای هر ترم تحصیلی از طریق پرتال دانشگاه پیام نور و ارائه فایل PDF قابل دسترسی می باشد.


نام دروس و منابع امتحانی نیمسال اول کارشناسی ارشد فراگیر دانشگاه پیام نور نوبت نوزدهم پذیرش بهمن ماه 1397

  آموزش زبان انگلیسی

ردیفنام درستعداد واحدنام منابع درسینام مولفناشر
1سنجش و ارزشیابی زبان2Testing for language Teachers 2 nd.edArthur Hughesجنگل
2زبانشناسی در آموزش زبان2The Routledge Handbook of Applied Linguistics(1 st.ed.)James SimpsonRoutledge
3درآمدی بر تحلیل گفتمان2Introduction to Discourse StudiesJan RenkemaBenjamins
4اصول و روش تدریس زبا نهای خارجی2Principles of Language learning and Teaching(6
th.Ed).
H.Douglas Brownرهنما