فراگیر پیام نور 1398 برنامه ریزی درسی

مهم‌ترین ویژگی امتحانات دانشگاه پیام‌نور که آن را از سایر دانشگاه‌های سراسر کشور متمایز کرده است، مشخص بودن منابع امتحانی هر درس با ذکر جزئیات می‌باشد. این ویژگی نه تنها در آزمون فراگیر کارشناسی ارشد رعایت می‌شود، بلکه در سایر امتحانات پایان ترم این دانشگاه نیز به همین روال است. دانش پذیران و دانشجویان دانشگاه پیام‌نور صرفاً با مطالعه کتاب های معرفی شده برای هر درس خود را برای امتحانات پایان ترم که از طرف مرکز آزمون دانشگاه پیام نور برگزار می شود، آماده می کنند. منابع امتحانات پایان ترم واحدهای دانشگاهی پیام نور ابتدای هر ترم تحصیلی از طریق پرتال دانشگاه پیام نور و ارائه فایل PDF قابل دسترسی می باشد.


نام دروس و منابع امتحانی نیمسال اول کارشناسی ارشد فراگیر دانشگاه پیام نور

  برنامه ریزی درسی

ردیفنام درستعداد واحدنام منابع درسینام مولفناشر
1اصول و مبانی برنامه ریزی درسی2اصول و مفاهیم برنامه ریزی درسیکورش فتحی واجارگاهعلم استادان
2روش های تحقیق در برنامه درسی21 چگونه تحقیق کنیم
2 روش تحقیق در علوم رفتاری
1 لورن بلکستر، کریستینا هیوز،
ملکم تایت/ ابوالفضل فراهانی،
عیسی ابراهیم زاده،
محمدرضا سرمدی
2 زهره سرمد، عباس بازرگان،الهه حجازی
1 دانشگاه پیام نور
2 آگاه
3نظریه های یادگیری و الگوهای تدریس2الگوهای یادگیری. ابزارهایی برای تدریسبروس جویس، امیلی کالهون،
دیوید هاپکینز/
محمود مهرمحمدی
سمت
4اصول و روش های ارزشیابی برنامه درسی2ارزشیابی آموزشی (مفاهیم. الگوها و فرآیندعملیاتی)عباس بازرگانسمت