فراگیر پیام نور 1398 بیوشیمی

مهم‌ترین ویژگی امتحانات دانشگاه پیام‌نور که آن را از سایر دانشگاه‌های سراسر کشور متمایز کرده است، مشخص بودن منابع امتحانی هر درس با ذکر جزئیات می‌باشد. این ویژگی نه تنها در آزمون فراگیر کارشناسی ارشد رعایت می‌شود، بلکه در سایر امتحانات پایان ترم این دانشگاه نیز به همین روال است. دانش پذیران و دانشجویان دانشگاه پیام‌نور صرفاً با مطالعه کتاب های معرفی شده برای هر درس خود را برای امتحانات پایان ترم که از طرف مرکز آزمون دانشگاه پیام نور برگزار می شود، آماده می کنند. منابع امتحانات پایان ترم واحدهای دانشگاهی پیام نور ابتدای هر ترم تحصیلی از طریق پرتال دانشگاه پیام نور و ارائه فایل PDF قابل دسترسی می باشد.


نام دروس و منابع امتحانی نیمسال اول کارشناسی ارشد فراگیر دانشگاه پیام نور

بیوشیمی

ردیفنام درستعداد واحدنام منابع درسینام مولفناشر
1آنزیم شناسی2آنزیمولوژیرضا حاج حسینی -بهزاد لامع راددانشگاه پیام نور
2بیوشیمی غشاء2Memberanes and their دcellular functionsJ.B.Finean،R.Coleman& R.H.Miدانشگاه پیام نور
3بیوشیمی کربوهیدرات و لیپید2لیپید و قندبهزاد لامع رادBlackwell،Scientific publicat
4روش های بیوشیمی و بیوفیزیک2جزوه روش های بیوشیمی و بیوفیزیکلامع راد و حاجی حسینیدانشگاه پیام نور