فراگیر پیام نور 1397 جامعه شناسی

مهم‌ترین ویژگی امتحانات دانشگاه پیام‌نور که آن را از سایر دانشگاه‌های سراسر کشور متمایز کرده است، مشخص بودن منابع امتحانی هر درس با ذکر جزئیات می‌باشد. این ویژگی نه تنها در آزمون فراگیر کارشناسی ارشد رعایت می‌شود، بلکه در سایر امتحانات پایان ترم این دانشگاه نیز به همین روال است. دانش پذیران و دانشجویان دانشگاه پیام‌نور صرفاً با مطالعه کتاب های معرفی شده برای هر درس خود را برای امتحانات پایان ترم که از طرف مرکز آزمون دانشگاه پیام نور برگزار می شود، آماده می کنند. منابع امتحانات پایان ترم واحدهای دانشگاهی پیام نور ابتدای هر ترم تحصیلی از طریق پرتال دانشگاه پیام نور و ارائه فایل PDF قابل دسترسی می باشد.


نام دروس و منابع امتحانی نیمسال اول کارشناسی ارشد فراگیر دانشگاه پیام نور نوبت نوزدهم پذیرش بهمن ماه 1397

  جامعه شناسی

ردیفنام درستعداد واحدنام منابع درسینام مولفناشر
1بینش های جامعه شناسی (1) (تاریخ تفکرات جامعه شناسی)2نظریه های کلاسیک جامعه شناسیتیم دیلینی / بهرنگ صدیقی،وحید طلوعینی
2جامعه شناسی جوانان21 جامعه شناسی جوانان ایران
2 مبانیجامعه شناسی جوانان ایران
1 محمد سعید ذکایی
2 برنهارد شفرز/کرامت الله راسخ
1 آگاه
2 نی
3زبان تخصصی2مفاهیم اساسی در علوم اجتماعیمرتضی نوربخش گلپایگانیدانشگاه پیام نور
4توسعه اجتماعی اقتصادی2توسعه و نابرابریمحمد جواد زاهدی مازندرانیمازیار
5جامعه شناسی مسائل اجتماعی21 نگرشی نو در طرح مسائل اجتماعی
2 رویکردهای نظری هفتگانه در بررسی مسائل اجتماعی
1 دانیلین لوزیک/سعید معیدفر
2 ارل رابینگتن، مارتین واینبرگ/
رحمت اله صدیق سروستانی
1 امیر کبیر
2 تهران