فراگیر پیام نور 1399 جامعه شناسی

مهم‌ترین ویژگی امتحانات دانشگاه پیام‌نور که آن را از سایر دانشگاه‌های سراسر کشور متمایز کرده است، مشخص بودن منابع امتحانی هر درس با ذکر جزئیات می‌باشد. این ویژگی نه تنها در آزمون فراگیر کارشناسی ارشد رعایت می‌شود، بلکه در سایر امتحانات پایان ترم این دانشگاه نیز به همین روال است. دانش پذیران و دانشجویان دانشگاه پیام‌نور صرفاً با مطالعه کتاب های معرفی شده برای هر درس خود را برای امتحانات پایان ترم که از طرف مرکز آزمون دانشگاه پیام نور برگزار می شود، آماده می کنند. منابع امتحانات پایان ترم واحدهای دانشگاهی پیام نور ابتدای هر ترم تحصیلی از طریق پرتال دانشگاه پیام نور و ارائه فایل PDF قابل دسترسی می باشد.


نام دروس و منابع امتحانی نیمسال اول تحصیلی کارشناسی ارشد فراگیر دانشگاه پیام نور

  جامعه شناسی

ردیفنام درستعداد واحدنام منابع درسینام مولفناشر
1بینش های جامعه شناسی (1)
(تاریخ تفکرات جامعه شناسی)
2نظریه های کلاسیک جامعه شناسیتیم دیلینی/ بهرنگ صدیقی، وحیدطلوعینی
2جامعه شناسی جوانان21. جامعه شناسی جوانان ایران
2. مبانی جامعه شناسی جوانان ایران
1. محمد سعید ذکایی
2. برنهارد شفرز / کرامت الله راسخ
1. آگاه
2.نی
3زبان تخصصی2مفاهیم اساسی در علوم اجتماعیمرتضی نوربخش گلپایگانیدانشگاه پیام نور
4توسعه اجتماعی اقتصادی2توسعه و نابرابریمحمد جواد زاهدیمازیار
5جامعه شناسی مسائل اجتماعی21. نگرشی نو در تحلیل مسائل اجتماعی
2. رویکردهای نظری هفتگانه در بررسی مسائل اجتماعی
1. دانیلین لوزیک / سعیدمعیدفر
2. ارلرابینگتن، مارتین واینبرگ/ صدیق سروستانی
1. امیرکبیر
2. تهران