فراگیر پیام نور  1397  حقوق جزا و جرم شناسی

مهم‌ترین ویژگی امتحانات دانشگاه پیام‌نور که آن را از سایر دانشگاه‌های سراسر کشور متمایز کرده است، مشخص بودن منابع امتحانی هر درس با ذکر جزئیات می‌باشد. این ویژگی نه تنها در آزمون فراگیر کارشناسی ارشد رعایت می‌شود، بلکه در سایر امتحانات پایان ترم این دانشگاه نیز به همین روال است. دانش پذیران و دانشجویان دانشگاه پیام‌نور صرفاً با مطالعه کتاب های معرفی شده برای هر درس خود را برای امتحانات پایان ترم که از طرف مرکز آزمون دانشگاه پیام نور برگزار می شود، آماده می کنند. منابع امتحانی آزمون فراگیر دانشگاه پیام نور برای هر دوره از طریق پرتال سازمان سنجش آموزش کشور و دفترچه راهنمای آن منتشر می‌شود. همچنین منابع امتحانات پایان ترم واحدهای دانشگاهی پیام نور ابتدای هر ترم تحصیلی از طریق پرتال دانشگاه پیام نور و ارائه فایل PDF قابل دسترسی می باشد.

 

نام دروس و منابع امتحانی نیمسال اول کارشناسی ارشد فراگیر دانشگاه پیام نور نوبت نوزدهم پذیرش بهمن ماه 1397

  حقوق جزا و جرم شناسی

ردیفنام درستعداد واحدنام منابع درسینام مولفناشر
1جرم شناسی2مبانی جرم شناسی جلد اولمهدی کی نیادانشگاه تهران
2آیین دادرسی کیفری2آیین دادرسی کیفریرجب گلدوستجنگل
3حقوق جزای عمومی 12جزوه جایگزین های زندان یا مجازات های بینابینمحمد آشوریدانشگاه تهران
4متون حقوقی 1 به زبان خارجی2Criminal lawCatherine Elliot
Fraznces Quinn
میزان