فراگیر پیام نور  1401 حقوق جزا و جرم شناسی

مهم‌ترین ویژگی امتحانات دانشگاه پیام‌نور که آن را از سایر دانشگاه‌های سراسر کشور متمایز کرده است، مشخص بودن منابع امتحانی هر درس با ذکر جزئیات می‌باشد. این ویژگی نه تنها در آزمون فراگیر کارشناسی ارشد رعایت می‌شود، بلکه در سایر امتحانات پایان ترم این دانشگاه نیز به همین روال است. دانش پذیران و دانشجویان دانشگاه پیام‌نور صرفاً با مطالعه کتاب های معرفی شده برای هر درس خود را برای امتحانات پایان ترم که از طرف مرکز آزمون دانشگاه پیام نور برگزار می شود، آماده می کنند. منابع امتحانی آزمون فراگیر دانشگاه پیام نور برای هر دوره از طریق پرتال سازمان سنجش آموزش کشور و دفترچه راهنمای آن منتشر می‌شود. همچنین منابع امتحانات پایان ترم واحدهای دانشگاهی پیام نور ابتدای هر ترم تحصیلی از طریق پرتال دانشگاه پیام نور و ارائه فایل PDF قابل دسترسی می باشد.


نام دروس و منابع امتحانی نیمسال اول کارشناسی ارشد فراگیر دانشگاه پیام نور

  حقوق جزا و جرم شناسی

ردیفنام درستعداد واحدنام منابع درسینام مولفناشر
1حقوق جزای عمومی 12جایگزین زندان ها یا مجازات بینابینمحمد آشوریمرکز نشر جهش 1398
2آیین دادرسی کیفری2آیین دادرسی کیفریرجب گلدوستجنگل
3حقوق جزای بین الملل2حقوق جزای بین المللمهدی مومنی - مژگان رامین نیاپیام نور
4حقوق جزای اختصاصی ۱2حقوق جزای اختصاصی (۳)
جرایم علیه تمامیت جسمانی اشخاص
میر محمد صادقیمیزان