فراگیر پیام نور 1395 زبان و ادبیات فارسی

مهم‌ترین ویژگی امتحانات دانشگاه پیام‌نور که آن را از سایر دانشگاه‌های سراسر کشور متمایز کرده است، مشخص بودن منابع امتحانی هر درس با ذکر جزئیات می‌باشد. این ویژگی نه تنها در آزمون فراگیر کارشناسی ارشد رعایت می‌شود، بلکه در سایر امتحانات پایان ترم این دانشگاه نیز به همین روال است. دانش پذیران و دانشجویان دانشگاه پیام‌نور صرفاً با مطالعه کتاب های معرفی شده برای هر درس خود را برای امتحانات پایان ترم که از طرف مرکز آزمون دانشگاه پیام نور برگزار می شود، آماده می کنند. منابع امتحانی آزمون فراگیر دانشگاه پیام نور برای هر دوره از طریق پرتال سازمان سنجش آموزش کشور و دفترچه راهنمای آن منتشر می‌شود. همچنین منابع امتحانات پایان ترم واحدهای دانشگاهی پیام نور ابتدای هر ترم تحصیلی از طریق پرتال دانشگاه پیام نور و ارائه فایل PDF قابل دسترسی می باشد.

 

نام دروس و منابع درسی نیمسال اول دانش‌پذیری کارشناسی ارشد فراگیر دانشگاه پیام نور نوبت هفدهم پذیرش بهمن ماه 1395

ردیفنام درستعداد واحدنام منابع درسینام مولفناشر
1نظم فارسی 2
(ناصرخسرو و سنایی)
21. شرح سی قصیده ازحکیم ناصرخسروقبادیانی
(ویراست جدید)
2. تازیانه های سلوک: نقد و تحلیل چند قصیده از حکیم سنایی
1. مهدی محقق
2. کدکنی
1. خردمندان
2. آگه
2نثر فارسی 4 - کشف المحجوب و رساله قشیریه21. گزیده کشف المحجوب (درویش گنج بخش)
2. برگزیده ترجمه رساله قشیریه
1. انتخاب و توضیح محمود عابدی
2. علی محمد پشتدار
1. سخن
2. دانشگاه پیام نور
3نثر فارسی 1 - تاریخ بیهقی2تاریخ بیهقی (فقط جلد اول)خلیل خطیب رهبرمهتاب
4زبان تخصصی خارجی2زبان خارجی تخصصی ( 1)علی پدرام میرزائیدانشگاه پیام نور