فراگیر پیام نور 1398 زبان و ادبیات فارسی

مهم‌ترین ویژگی امتحانات دانشگاه پیام‌نور که آن را از سایر دانشگاه‌های سراسر کشور متمایز کرده است، مشخص بودن منابع امتحانی هر درس با ذکر جزئیات می‌باشد. این ویژگی نه تنها در آزمون فراگیر کارشناسی ارشد رعایت می‌شود، بلکه در سایر امتحانات پایان ترم این دانشگاه نیز به همین روال است. دانش پذیران و دانشجویان دانشگاه پیام‌نور صرفاً با مطالعه کتاب های معرفی شده برای هر درس خود را برای امتحانات پایان ترم که از طرف مرکز آزمون دانشگاه پیام نور برگزار می شود، آماده می کنند. منابع امتحانات پایان ترم واحدهای دانشگاهی پیام نور ابتدای هر ترم تحصیلی از طریق پرتال دانشگاه پیام نور و ارائه فایل PDF قابل دسترسی می باشد.


نام دروس و منابع امتحانی نیمسال اول کارشناسی ارشد فراگیر دانشگاه پیام نور

  زبان و ادبیات فارسی

ردیفنام درستعداد واحدنام منابع درسینام مولفناشر
1نظم فارسی 2
(ناصرخسرو و سنایی)
21-تازیا نه های سلوک:نقد و تحلیل چند قصیده از حکیم سنایی
2-شرح سی قصیده ازحکیم ناصرخسرو قبادیانی
(ویراست سوم)
1-محمدرضا شفیعی کدکنی
2-مهدی محقق
1-آگه
2-توس
2نثر فارسی ( 4) کشف المحجوب و رساله قشیریه21-گزیده کشف المحجوب (درویش گنج بخش)
2-برگزیده ترجمه رساله قشیریه
1-انتخاب و توضیح محمود عابدی
2-علی محمد پشتدار
1-سخن
2-دانشگاه پیام نور
3نثر فارسی ( 1) تاریخ بیهقی2تاریخ بیهقی (نثر فارسی 1)اکبر شاملودانشگاه پیام نور
4زبان تخصصی خارجی2زبان خارجی تخصصی ( 1)علی پدرام میرزاییدانشگاه پیام نور