فراگیر پیام نور 1400 زبان و ادبیات فارسی

مهم‌ترین ویژگی امتحانات دانشگاه پیام‌نور که آن را از سایر دانشگاه‌های سراسر کشور متمایز کرده است، مشخص بودن منابع امتحانی هر درس با ذکر جزئیات می‌باشد. این ویژگی نه تنها در آزمون فراگیر کارشناسی ارشد رعایت می‌شود، بلکه در سایر امتحانات پایان ترم این دانشگاه نیز به همین روال است. دانش پذیران و دانشجویان دانشگاه پیام‌نور صرفاً با مطالعه کتاب های معرفی شده برای هر درس خود را برای امتحانات پایان ترم که از طرف مرکز آزمون دانشگاه پیام نور برگزار می شود، آماده می کنند. منابع امتحانات پایان ترم واحدهای دانشگاهی پیام نور ابتدای هر ترم تحصیلی از طریق پرتال دانشگاه پیام نور و ارائه فایل PDF قابل دسترسی می باشد.


نام دروس و منابع امتحانی نیمسال اول تحصیلی کارشناسی ارشد فراگیر دانشگاه پیام نور

  زبان و ادبیات فارسی

ردیفنام درستعداد واحدنام منابع درسینام مولفناشر
1نظریه ها و نقد ادبی2نظریه و نقد ادبی درسنامه ای
میان رشته ای (جلد اول)
حسین پایندهسمت
2متون نظم (1)
شاهنامه
2شرح و تفسیر شاهنامه فردوسیعلی محمد پشت دارجهاد دانشگاهی
البرز(خوارزمی)
3ساخت دستوری زبان فارسی2ساخت دستوری زبان فارسیعلی کریمی فیروزجائی، مهدی سبزواریدانشگاه پیام نور