فراگیر پیام نور 1399 زیست شناسی جانوری

مهم‌ترین ویژگی امتحانات دانشگاه پیام‌نور که آن را از سایر دانشگاه‌های سراسر کشور متمایز کرده است، مشخص بودن منابع امتحانی هر درس با ذکر جزئیات می‌باشد. این ویژگی نه تنها در آزمون فراگیر کارشناسی ارشد رعایت می‌شود، بلکه در سایر امتحانات پایان ترم این دانشگاه نیز به همین روال است. دانش پذیران و دانشجویان دانشگاه پیام‌نور صرفاً با مطالعه کتاب های معرفی شده برای هر درس خود را برای امتحانات پایان ترم که از طرف مرکز آزمون دانشگاه پیام نور برگزار می شود، آماده می کنند. منابع امتحانات پایان ترم واحدهای دانشگاهی پیام نور ابتدای هر ترم تحصیلی از طریق پرتال دانشگاه پیام نور و ارائه فایل PDF قابل دسترسی می باشد.


نام دروس و منابع امتحانی نیمسال اول کارشناسی ارشد فراگیر دانشگاه پیام نور

علوم جانوری

سلولی و تکوینی/ فیزیولوژی

منابع آزمون نوبت بیست و یکم علوم جانوری گرایش فیزیولوژی

ردیفنام درستعداد واحدنام منابع درسینام مولفناشر
1بیوسیستماتیک جانوری2METHODS AND
PRINCIPLS جزوه OF
SYSTEMATIC
ZOOLOGY
ERNEST
MAYER
Mc Graw
Hill
2فیزیولوژی دستگاه عصبی مرکزی2فیزیولوژی دستگاه عصبی مرکزیسیما نصریدانشگاه پیام نور
3اندوکرینولوژی پیشرفته2آندوکرینولوژی پیشرفتهعلی اصغر پیله وریان-
سیما نصری - حبیب اله ناظم
دانشگاه پیام نور
4مکانیسم های سلولی و
مولکولی تکوینی
2زیست شناسی تکوینی (جلد اول) ویرایش نهماسکات.
گیلبرت/عباس
پیریایی، یاسر تهمتنی
خانه
زیست شناسی

علوم جانوری گرایش سلولی و تکوینی

ردیفنام درستعداد واحدنام منابع درسینام مولفناشر
1بیوسیستماتیک جانوری2METHODS AND جزوه
PRINCIPLS OF
SYSTEMATIC
ZOOLOGY
ERNEST
MAYER
Mc Graw
Hill
2جنین شناسی مقایسه ای
جانوران
2جنین شناسی مقایسه ای جانوراناکبرکریمی - پوران بادکوبه هزاوهدانشگاه پیام نور
3فیزیولوژی دستگاه عصبی مرکزی2فیزیولوژی دستگاه عصبی مرکزیسیما نصریدانشگاه پیام نور
4مکانیسم های سلولی و
مولکولی تکوینی
2زیست شناسی تکوینی (جلد اول) گرایش نهماسکات.
گیلبرت/عباس
پیریایی/ یاسر تهمتنی
خانه
زیست شناسی