فراگیر پیام نور 1397 شیمی

مهم‌ترین ویژگی امتحانات دانشگاه پیام‌نور که آن را از سایر دانشگاه‌های سراسر کشور متمایز کرده است، مشخص بودن منابع امتحانی هر درس با ذکر جزئیات می‌باشد. این ویژگی نه تنها در آزمون فراگیر کارشناسی ارشد رعایت می‌شود، بلکه در سایر امتحانات پایان ترم این دانشگاه نیز به همین روال است. دانش پذیران و دانشجویان دانشگاه پیام‌نور صرفاً با مطالعه کتاب های معرفی شده برای هر درس خود را برای امتحانات پایان ترم که از طرف مرکز آزمون دانشگاه پیام نور برگزار می شود، آماده می کنند. منابع امتحانات پایان ترم واحدهای دانشگاهی پیام نور ابتدای هر ترم تحصیلی از طریق پرتال دانشگاه پیام نور و ارائه فایل PDF قابل دسترسی می باشد.


نام دروس و منابع امتحانی نیمسال اول کارشناسی ارشد فراگیر دانشگاه پیام نور نوبت نوزدهم پذیرش بهمن ماه 1397

  شیمی کلیه گرایش ها

شیمی آلی / شیمی تجزیه

منابع آزمون نوبت نوزدهم شیمی گرایش شیمی آلی

ردیفنام درستعداد واحدنام منابع درسینام مولفناشر
1شیمی آلی یشرفته3شیمی آلی پیشرفته ساختار و مکانیزم ها(ویرایش پنجم)فرانسیس کری، ریچارد ساندبرگ/ مجید هروی،
ابراهیم عامل محرابی
ترجمان خرد - دانش نگار
2شیمی تجزیه پیشرفته3اصول تجزیه دستگاهی (جلد 1 و 2)اسکوگ.هالر.نیمن / عبدالرضا سلاجقهمرکز نشر دانشگاهی
3شیمی فیزیک یشرفته3شیمی فیزیک (جلد 1 و 2 ) (ویرایش ششم)ایر لوین/ اسلامپور.پارسافر.مقاری.نجفیفاطمی

منابع آزمون نوبت نوزدهم شیمی گرایش شیمی تجزیه

ردیفنام درستعداد واحدنام منابع درسینام مولفناشر
1شیمی آلی یشرفته3شیمی آلی پیشرفته ساختار و مکانیزم ها(ویرایش پنجم)فرانسیس کری، ریچارد ساندبرگ/ مجید هروی،
ابراهیم عامل محرابی
ترجمان خرد - دانش نگار
2شیمی تجزیه پیشرفته3اصول تجزیه دستگاهی (جلد 1 و 2)اسکوگ.هالر.نیمن / عبدالرضا سلاجقهمرکز نشر دانشگاهی
3شیمی معدنی یشرفته3شیمی معدنی یشرفتهمحمد حکیمیترجمان خرد-دانش نگار