فراگیر پیام نور 1398 شیمی

مهم‌ترین ویژگی امتحانات دانشگاه پیام‌نور که آن را از سایر دانشگاه‌های سراسر کشور متمایز کرده است، مشخص بودن منابع امتحانی هر درس با ذکر جزئیات می‌باشد. این ویژگی نه تنها در آزمون فراگیر کارشناسی ارشد رعایت می‌شود، بلکه در سایر امتحانات پایان ترم این دانشگاه نیز به همین روال است. دانش پذیران و دانشجویان دانشگاه پیام‌نور صرفاً با مطالعه کتاب های معرفی شده برای هر درس خود را برای امتحانات پایان ترم که از طرف مرکز آزمون دانشگاه پیام نور برگزار می شود، آماده می کنند. منابع امتحانات پایان ترم واحدهای دانشگاهی پیام نور ابتدای هر ترم تحصیلی از طریق پرتال دانشگاه پیام نور و ارائه فایل PDF قابل دسترسی می باشد.


نام دروس و منابع امتحانی نیمسال اول کارشناسی ارشد فراگیر دانشگاه پیام نور

  شیمی کلیه گرایش ها

شیمی آلی / شیمی تجزیه

منابع آزمون نوبت بیستم شیمی گرایش شیمی آلی

ردیفنام درستعداد واحدنام منابع درسینام مولفناشر
1شیمی آلی یشرفته3شیمی آلی پیشرفتهعباس تیموری، علیرضا
نجفی چرمهینی
دانشگاه
پیام نور
2شیمی تجزیه پیشرفته3اصول تجزیه دستگاهی (جلد 1 و 2)اسکوگ.هالر.نیمن / عبدالرضا سلاجقهمرکز نشر دانشگاهی
3شیمی فیزیک پیشرفته3شیمی فیزیک پیشرفتهنیلوفر بهرامی پناه، محسن
افتاده، زهرا رستمی، رضا
بهجت منش، وحید معینی
دانشگاه
پیام نور

منابع آزمون نوبت بیستم شیمی گرایش شیمی تجزیه

ردیفنام درستعداد واحدنام منابع درسینام مولفناشر
1شیمی آلی یشرفته3شیمی آلی پیشرفتهعباس تیموری، علیرضا
نجفی چرمهینی
دانشگاه
پیام نور
2شیمی تجزیه پیشرفته3اصول تجزیه دستگاهی (جلد 1 و 2)اسکوگ.هالر.نیمن / عبدالرضا سلاجقهمرکز نشر دانشگاهی
3شیمی معدنی یشرفته3شیمی معدنی یشرفتهلطفعلی سقط فروش،
محمد حکیمی
دانشگاه
پیام نور