فراگیر پیام نور 1399 شیمی

مهم‌ترین ویژگی امتحانات دانشگاه پیام‌نور که آن را از سایر دانشگاه‌های سراسر کشور متمایز کرده است، مشخص بودن منابع امتحانی هر درس با ذکر جزئیات می‌باشد. این ویژگی نه تنها در آزمون فراگیر کارشناسی ارشد رعایت می‌شود، بلکه در سایر امتحانات پایان ترم این دانشگاه نیز به همین روال است. دانش پذیران و دانشجویان دانشگاه پیام‌نور صرفاً با مطالعه کتاب های معرفی شده برای هر درس خود را برای امتحانات پایان ترم که از طرف مرکز آزمون دانشگاه پیام نور برگزار می شود، آماده می کنند. منابع امتحانات پایان ترم واحدهای دانشگاهی پیام نور ابتدای هر ترم تحصیلی از طریق پرتال دانشگاه پیام نور و ارائه فایل PDF قابل دسترسی می باشد.


نام دروس و منابع امتحانی نیمسال اول تحصیلی کارشناسی ارشد فراگیر دانشگاه پیام نور

  شیمی


شیمی گرایش شیمی تجزیه

ردیفنام درستعداد واحدنام منابع درسینام مولفناشر
1شیمی معدنی پیشرفته3شیمی معدنی پیشرفتهلطفعلی سقط فروش، محمد حکیمیدانشگاه پیام نور
2شیمی آلی پیشرفته3شیمی آلی پیشرفتهعباس تیموری، علیرضا نجفی چرمهینیدانشگاه پیام نور
3شیمی تجزیه پیشرفته31. اصول تجزیه دستگاهی (جلد اول)
2. اصول تجزیه دستگاهی (جلد دوم)
1. اسکوگ, هالر, نیمن
عبدالرضا سلاجقه
2. اسکوگ, هالر, نیمن
عبدالرضا سلاجقه
1. مرکز نشر دانشگاهی
2. مرکز نشر دانشگاهی

شیمی گرایش شیمی آلی

ردیفنام درستعداد واحدنام منابع درسینام مولفناشر
1شیمی آلی پیشرفته3شیمی آلی پیشرفتهعباس تیموری، علیرضا نجفی چرمهینیدانشگاه پیام نور
2شیمی فیزیک پیشرفته3شیمی فیزیک پیشرفتهنیلوفر بهرامی پناه، محسن افتاده
زهرا رستمی، رضا بهجت منش
دانشگاه پیام نور
3شیمی تجزیه پیشرفته31. اصول تجزیه دستگاهی (جلد اول)
2. اصول تجزیه دستگاهی (جلد دوم)
1. اسکوگ, هالر,نیمن
عبدالرضا سلاجقه
2. اسکوگ, هالر,نیمن
عبدالرضا سلاجقه
1. مرکز نشر دانشگاهی
2. مرکز نشر دانشگاهی