منوی سایت

فراگیر پیام نور 1398 علوم اقتصادی

مهم‌ترین ویژگی امتحانات دانشگاه پیام‌نور که آن را از سایر دانشگاه‌های سراسر کشور متمایز کرده است، مشخص بودن منابع امتحانی هر درس با ذکر جزئیات می‌باشد. این ویژگی نه تنها در آزمون فراگیر کارشناسی ارشد رعایت می‌شود، بلکه در سایر امتحانات پایان ترم این دانشگاه نیز به همین روال است. دانش پذیران و دانشجویان دانشگاه پیام‌نور صرفاً با مطالعه کتاب های معرفی شده برای هر درس خود را برای امتحانات پایان ترم که از طرف مرکز آزمون دانشگاه پیام نور برگزار می شود، آماده می کنند. منابع امتحانات پایان ترم واحدهای دانشگاهی پیام نور ابتدای هر ترم تحصیلی از طریق پرتال دانشگاه پیام نور و ارائه فایل PDF قابل دسترسی می باشد.


نام دروس و منابع امتحانی نیمسال اول کارشناسی ارشد فراگیر دانشگاه پیام نور

علوم اقتصادی کلیه گرایش ها

گرایش اقتصاد اسلامی / گرایش اقتصاد انرژی / گرایش اقتصاد و تجارت الکترونیک / گرایش بانکداری اسلامی / گرایش برنامه ریزی سیستم های اقتصادی /گرایش توسعه اقتصادی و برنامه ریزی

علوم اقتصادی گرایش اقتصاد اسلامی

ردیفنام درستعداد واحدنام منابع درسینام مولفناشر
1اقتصاد خرد3تحلیل رفتارهای اقتصادی در چارچوب اسلامیمرتضی عزتیسمت
2قتصادسنجی3جزوه اقتصادسنجیصمدیدانشگاه پیام نور

علوم اقتصادی گرایش توسعه اقتصادی و برنامه ریزی

ردیفنام درستعداد واحدنام منابع درسینام مولفناشر
1اقتصاد خرد4تئوری اقتصاد خرد (تقرب ریاضی)هندرسون کوانت / قره باغیان،
پژویان
رسا
2اقتصادسنجی3تئوری اقتصادخرد (تقرب
ریاضی)
هندرسن کوانت/قره
باغیان، پژویان
رسا

علوم اقتصادی گرایش اقتصاد و تجارت الکترونیک

ردیفنام درستعداد واحدنام منابع درسینام مولفناشر
1اقتصاد سنجی2جزوه اقتصادسنجیصمدیدانشگاه پیام نور
2اقتصاد خرد پیشرفته4تئوری اقتصاد خرد (تقرب ریاضی)هندرسون کوانت/ قره باغیان، پژویانرسا

علوم اقتصادی گرایش برنامه ریزی سیستم های اقتصادی

ردیفنام درستعداد واحدنام منابع درسینام مولفناشر
1اقتصادسنجی3اقتصاد سنجی میانهصمدیدانشگاه پیام نور
2اقتصاد خرد4تئوری اقتصادخرد (تقرب
ریاضی)
هندرسن کوانت/قره
باغیان، پژویان
رسا

علوم اقتصادی گرایش اقتصاد انرژی

ردیفنام درستعداد واحدنام منابع درسینام مولفناشر
1اقتصادخرد4تئوری اقتصادخرد (تقرب
ریاضی)
هندرسن کوانت/ قره
باغیان، پژویان
سمت
2اقتصادسنجی3اقتصاد سنجی میانهصمدیدانشگاه پیام نور

علوم اقتصادی گرایش بانکداری اسلامی

ردیفنام درستعداد واحدنام منابع درسینام مولفناشر
1اقتصاد سنجی مقدماتی31-اقتصادسنجی:جلداول تک معادلات
با فروض کلاسیک (بخش اول)
2-اقتصادسنجی :جلداول ، تک معادلات
با فروض کلاسیک (بخش دوم)
1-مسعود درخشان
2-مسعود درخشان
سمت
2اقتصاد خرد3تحلیل رفتارهای اقتصادی در چارچوب اسلامیمرتضی عزتیسمت