منوی سایت

فراگیر پیام نور 1400 علوم اقتصادی

مهم‌ترین ویژگی امتحانات دانشگاه پیام‌نور که آن را از سایر دانشگاه‌های سراسر کشور متمایز کرده است، مشخص بودن منابع امتحانی هر درس با ذکر جزئیات می‌باشد. این ویژگی نه تنها در آزمون فراگیر کارشناسی ارشد رعایت می‌شود، بلکه در سایر امتحانات پایان ترم این دانشگاه نیز به همین روال است. دانش پذیران و دانشجویان دانشگاه پیام‌نور صرفاً با مطالعه کتاب های معرفی شده برای هر درس خود را برای امتحانات پایان ترم که از طرف مرکز آزمون دانشگاه پیام نور برگزار می شود، آماده می کنند. منابع امتحانات پایان ترم واحدهای دانشگاهی پیام نور ابتدای هر ترم تحصیلی از طریق پرتال دانشگاه پیام نور و ارائه فایل PDF قابل دسترسی می باشد.


نام دروس و منابع امتحانی نیمسال اول تحصیلی کارشناسی ارشد فراگیر دانشگاه پیام نور

علوم اقتصادی دارای 6 گرایش زیر می باشد:

علوم اقتصادی گرایش اقتصاد اسلامی  /  اقتصاد انرژی  /  اقتصاد و تجارت الکترونیک  /  بانکداری اسلامی  /  برنامه ریزی سیستم های اقتصادی  /  توسعه اقتصادی و برنامه ریزی


- منابع درسی نیمسال اول دانشپذیری گرایش اقتصاد اسلامی

ردیفنام درستعداد واحدنام منابع درسینام مولفناشر
1اقتصاد کلان3اقتصاد کلان با رویکرد اسلامیحسن میرمعزیپژوهشگاه فرهنگ و
اندیشه اسلامی
2اقتصادسنجی3اقتصاد سنجی میانهصمدیدانشگاه پیام نور

- منابع درسی نیمسال اول دانشپذیری گرایش اقتصاد انرژی

ردیفنام درستعداد واحدنام منابع درسینام مولفناشر
1اقتصاد خرد4تئوری اقتصاد خرد (تقرب ریاضی)هندرسن کوانت/قره باغیان، پژویانرسا
2اقتصادسنجی3اقتصاد سنجی میانهصمدیدانشگاه پیام نور

- منابع درسی نیمسال اول دانشپذیری گرایش اقتصاد و تجارت الکترونیک

ردیفنام درستعداد واحدنام منابع درسینام مولفناشر
1اقتصاد خرد پیشرفته4تئوری اقتصاد خرد (تقرب ریاضی)هندرسن کوانت/قره باغیان، پژویانرسا
2اقتصادسنجی3اقتصاد سنجی میانهصمدیدانشگاه پیام نور

- منابع درسی نیمسال اول دانشپذیری گرایش بانکداری اسلامی

ردیفنام درستعداد واحدنام منابع درسینام مولفناشر
1اقتصاد کلان3اقتصاد کلان با رویکرد اسلامیحسن میرمعزیپژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
2اقتصادسنجی3اقتصادسنجی:جلد اول، تک معادلات با فروض کلاسیک (بخش اول و دوم)مسعود درخشانسمت

- منابع درسی نیمسال اول دانشپذیری گرایش برنامه ریزی سیستمهای اقتصادی

ردیفنام درستعداد واحدنام منابع درسینام مولفناشر
1اقتصاد کلان4تئوری و سیاست های اقتصاد کلانویلیام اج برانسون
عباس شاکری
نی
2اقتصادسنجی3اقتصاد سنجی میانهصمدیدانشگاه پیام نور

- منابع درسی نیمسال اول دانشپذیری گرایش توسعه اقتصادی و برنامه ریزی

ردیفنام درستعداد واحدنام منابع درسینام مولفناشر
1اقتصاد کلان4تئوری و سیاست های اقتصاد کلانویلیام اج برانسون
عباس شاکری
نی
2اقتصادسنجی3اقتصاد سنجی میانهصمدیدانشگاه پیام نور