فراگیر پیام نور 1398 علوم سیاسی

مهم‌ترین ویژگی امتحانات دانشگاه پیام‌نور که آن را از سایر دانشگاه‌های سراسر کشور متمایز کرده است، مشخص بودن منابع امتحانی هر درس با ذکر جزئیات می‌باشد. این ویژگی نه تنها در آزمون فراگیر کارشناسی ارشد رعایت می‌شود، بلکه در سایر امتحانات پایان ترم این دانشگاه نیز به همین روال است. دانش پذیران و دانشجویان دانشگاه پیام‌نور صرفاً با مطالعه کتاب های معرفی شده برای هر درس خود را برای امتحانات پایان ترم که از طرف مرکز آزمون دانشگاه پیام نور برگزار می شود، آماده می کنند. منابع امتحانات پایان ترم واحدهای دانشگاهی پیام نور ابتدای هر ترم تحصیلی از طریق پرتال دانشگاه پیام نور و ارائه فایل PDF قابل دسترسی می باشد.


نام دروس و منابع امتحانی نیمسال اول کارشناسی ارشد فراگیر دانشگاه پیام نور

  علوم سیاسی

ردیفنام درستعداد واحدنام منابع درسینام مولفناشر
1فقه سیاسی3فقها و حکومت،پژوهشی در تاریخ فقه سیاسی شیعهمحمدجعفر هرندیروزنه
2جامعه شناسی سیاسی2جامعه شناسی سیاسی معاصر،جهانی شدن سیاست و قدرتکیت نش محمدتقی دلفروزکویر
3سمینار انقلاب اسلامی ایران و بازتاب آن بر مسائل استراتژی منطقه و جهان2انقلاب از دیدگاه اسلاممحمدهادی معرفتتمهید
4کاربرد نظریات سیاسی در قرن بیستم2مقدمه نظریه سیاسیمحمدهادی معرفتتمهید (قم)