فراگیر پیام نور 1400 علوم سیاسی

مهم‌ترین ویژگی امتحانات دانشگاه پیام‌نور که آن را از سایر دانشگاه‌های سراسر کشور متمایز کرده است، مشخص بودن منابع امتحانی هر درس با ذکر جزئیات می‌باشد. این ویژگی نه تنها در آزمون فراگیر کارشناسی ارشد رعایت می‌شود، بلکه در سایر امتحانات پایان ترم این دانشگاه نیز به همین روال است. دانش پذیران و دانشجویان دانشگاه پیام‌نور صرفاً با مطالعه کتاب های معرفی شده برای هر درس خود را برای امتحانات پایان ترم که از طرف مرکز آزمون دانشگاه پیام نور برگزار می شود، آماده می کنند. منابع امتحانات پایان ترم واحدهای دانشگاهی پیام نور ابتدای هر ترم تحصیلی از طریق پرتال دانشگاه پیام نور و ارائه فایل PDF قابل دسترسی می باشد.


نام دروس و منابع امتحانی نیمسال اول کارشناسی ارشد فراگیر دانشگاه پیام نور

  علوم سیاسی

ردیفنام درستعداد واحدنام منابع درسینام مولفناشر
1جامعه شناسی سیاسی (ارشد)2جامعه شناسی سیاسی معاصر
جهانی شدن سیاست و قدرت
کیت نش / محمدتقی دلفروزکویر
2سمینار انقلاب اسلامی ایران
و بازتاب آن بر مسائل استراتژی منطقه و جهان
2انقلاب از دیدگاه اسلاممحمدرضا حاتمیدانشگاه پیام نور
3فقه سیاسی2فقها و حکومت: پژوهشی در تاریخمحمد جعفری هرندیروزنه
4کاربرد نظریات سیاسی در قرن بیستم2کاربرد نظریات سیاسی در قرن بیستمپرویز دلیرپوردانشگاه پیام نور