فراگیر پیام نور 1397 علوم قرآن و حدیث

مهم‌ترین ویژگی امتحانات دانشگاه پیام‌نور که آن را از سایر دانشگاه‌های سراسر کشور متمایز کرده است، مشخص بودن منابع امتحانی هر درس با ذکر جزئیات می‌باشد. این ویژگی نه تنها در آزمون فراگیر کارشناسی ارشد رعایت می‌شود، بلکه در سایر امتحانات پایان ترم این دانشگاه نیز به همین روال است. دانش پذیران و دانشجویان دانشگاه پیام‌نور صرفاً با مطالعه کتاب های معرفی شده برای هر درس خود را برای امتحانات پایان ترم که از طرف مرکز آزمون دانشگاه پیام نور برگزار می شود، آماده می کنند. منابع امتحانات پایان ترم واحدهای دانشگاهی پیام نور ابتدای هر ترم تحصیلی از طریق پرتال دانشگاه پیام نور و ارائه فایل PDF قابل دسترسی می باشد.


نام دروس و منابع امتحانی نیمسال اول کارشناسی ارشد فراگیر دانشگاه پیام نور نوبت نوزدهم پذیرش بهمن ماه 1397

  علوم قرآن و حدیث

ردیفنام درستعداد واحدنام منابع درسینام مولفناشر
1تاریخ حدیث2تاریخ عمومی حدیثمجید معارفکویر
2تفسیر قرآن (1)2مجمع البیان (متن عربی)شیخ طبرسییکی از چاپ های موجود
3علوم قرآنی (1)2التمهید فی علوم القرآن جلد(1)محمدهادی معرفتتمهید
4روش های تفسیری2تفسیر و مفسرانمحمدهادی معرفتتمهید (قم)
5تاریخ قرآن2تاریخ قرآنمحمود رامیارامیرکبیر