فراگیر پیام نور 1398 علوم قرآن و حدیث

مهم‌ترین ویژگی امتحانات دانشگاه پیام‌نور که آن را از سایر دانشگاه‌های سراسر کشور متمایز کرده است، مشخص بودن منابع امتحانی هر درس با ذکر جزئیات می‌باشد. این ویژگی نه تنها در آزمون فراگیر کارشناسی ارشد رعایت می‌شود، بلکه در سایر امتحانات پایان ترم این دانشگاه نیز به همین روال است. دانش پذیران و دانشجویان دانشگاه پیام‌نور صرفاً با مطالعه کتاب های معرفی شده برای هر درس خود را برای امتحانات پایان ترم که از طرف مرکز آزمون دانشگاه پیام نور برگزار می شود، آماده می کنند. منابع امتحانات پایان ترم واحدهای دانشگاهی پیام نور ابتدای هر ترم تحصیلی از طریق پرتال دانشگاه پیام نور و ارائه فایل PDF قابل دسترسی می باشد.


نام دروس و منابع امتحانی نیمسال اول کارشناسی ارشد فراگیر دانشگاه پیام نور

  علوم قرآن و حدیث

ردیفنام درستعداد واحدنام منابع درسینام مولفناشر
1تاریخ حدیث2تاریخ عمومی حدیثمجید معارفکویر
2تفسیر قرآن (1)2تفسیر قرآنسید عبد المجید
حسینی زاده هراتی
دانشگاه پیام نور
3علوم قرآنی (1)2علوم قرآنیمجید معارف، فتح
الله نجارزادگان،
محمد علی مهدوی راد
سمت
4روش های تفسیری2تفسیر و مفسرانمحمدهادی معرفتتمهید (قم)