فراگیر پیام نور  1398  فیزیولوژی ورزشی

مهم‌ترین ویژگی امتحانات دانشگاه پیام‌نور که آن را از سایر دانشگاه‌های سراسر کشور متمایز کرده است، مشخص بودن منابع امتحانی هر درس با ذکر جزئیات می‌باشد. این ویژگی نه تنها در آزمون فراگیر کارشناسی ارشد رعایت می‌شود، بلکه در سایر امتحانات پایان ترم این دانشگاه نیز به همین روال است. دانش پذیران و دانشجویان دانشگاه پیام‌نور صرفاً با مطالعه کتاب های معرفی شده برای هر درس خود را برای امتحانات پایان ترم که از طرف مرکز آزمون دانشگاه پیام نور برگزار می شود، آماده می کنند. منابع امتحانات پایان ترم واحدهای دانشگاهی پیام نور ابتدای هر ترم تحصیلی از طریق پرتال دانشگاه پیام نور و ارائه فایل PDF قابل دسترسی می باشد.


نام دروس و منابع امتحانی نیمسال اول کارشناسی ارشد فراگیر دانشگاه پیام نور

  فیزیولوژی ورزشی

فیزیولوژی ورزشی گرایش فیزیولوژی فعالیت بدنی و تندرستی/ فیزیولوژی ورزشی گرایش فیزیولوژی ورزشی کاربردی

منابع آزمون نوبت بیستم فیزیولوژی ورزشی گرایش فیزیولوژی فعالیت بدنی و تندرستی

ردیفنام درستعداد واحدنام منابع درسینام مولفناشر
1روش تحقیق در علوم ورزشی21 روش تحقیق در فعالیت های جسمانی
2 قواعد پژوهشگری در تربیت بدنی(تجدید نظر شده)
1 توماس جری آر.نلسون جک .کی.سیلور من استفن جی/فراهانی.عبدوی.رضایی صوفی
2 فراهانی و همکاران
1 دانشگاه پیام نور
2 پژوهشکده تربیت بدنی
وعلوم ورزشی با اندیشه های حقوقی
2تغذیه و کنترل وزن ویژه تندرستی2اصول ورزش و تغذیه ورزشیمحمدرضا اسد، فرح حدادیحتمی
3اپیدمیو لوژی فعالیت بدنی و تندرستی2اپیدمیولوژی جامع در علوم بهداشتیپروانه خراسانیجامعه نگر
4فیزیولوژ ی انسان پیشرفته ویژه فعالیت ورزشی2فیزیولوژی انساندانیل مک لوگلی -جوناتان
استامفورد- دیوید وایت /
گائینی، هاشمی، رزمجو،
محمدزاده
دانشگاه پیام نور

منابع آزمون نوبت بیستم فیزیولوژی ورزشی گرایش فیزیولوژی فعالیت ورزشی کاربردی

ردیفنام درستعداد واحدنام منابع درسینام مولفناشر
1روش تحقیق در علوم ورزشی21 روش تحقیق در فعالیت های جسمانی
2 قواعد پژوهشگری در تربیت بدنی(تجدید نظر شده)
1 توماس جری آر.نلسون جک .کی.سیلور من استفن جی/فراهانی.عبدوی.رضایی صوفی
2 فراهانی و همکاران
1 دانشگاه پیام نور
2 پژوهشکده تربیت بدنی
وعلوم ورزشی با اندیشه های حقوقی
2روانشناسی فعالیت ورزشی و تمرین2روانشناسی ورزشیمحمدکاظم واعظ موسوی وفتح اله مسیبیسمت
3موضوعات پیشرفته در فیزیولوژی ورزش2فیزیولوژی ورزش و فعالیت بدنی جلد 2لاری کنی.جک اچ.ویلمور.دیوید ال. کاستیویلمور.دیوید ال. کاستیحتمی
4فیزیولوژ ی انسان پیشرفته ویژه فعالیت ورزشی2فیزیولوژی انساندانیل مک لوگلی -جوناتان
استامفورد- دیوید وایت /
گائینی، هاشمی، رزمجو،
محمدزاده
دانشگاه پیام نور