فراگیر پیام نور  1399 فیزیولوژی ورزشی

مهم‌ترین ویژگی امتحانات دانشگاه پیام‌نور که آن را از سایر دانشگاه‌های سراسر کشور متمایز کرده است، مشخص بودن منابع امتحانی هر درس با ذکر جزئیات می‌باشد. این ویژگی نه تنها در آزمون فراگیر کارشناسی ارشد رعایت می‌شود، بلکه در سایر امتحانات پایان ترم این دانشگاه نیز به همین روال است. دانش پذیران و دانشجویان دانشگاه پیام‌نور صرفاً با مطالعه کتاب های معرفی شده برای هر درس خود را برای امتحانات پایان ترم که از طرف مرکز آزمون دانشگاه پیام نور برگزار می شود، آماده می کنند. منابع امتحانات پایان ترم واحدهای دانشگاهی پیام نور ابتدای هر ترم تحصیلی از طریق پرتال دانشگاه پیام نور و ارائه فایل PDF قابل دسترسی می باشد.


نام دروس و منابع امتحانی نیمسال اول کارشناسی ارشد فراگیر دانشگاه پیام نور

  فیزیولوژی ورزشی دارای دو گرایش زیر است:

1) فیزیولوژی ورزشی گرایش فیزیولوژی ورزشی کاربردی   2) فیزیولوژی ورزشی گرایش فیزیولوژی فعالیت بدنی و تندرستی


منابع نیمسال اول تحصیلی فیزیولوژی ورزشی گرایش فیزیولوژی ورزشی کاربردی

ردیفنام درستعداد واحدنام منابع درسینام مولفناشر
1فیزیولوژی انسان پیشرفته ویژه فعالیت ورزشی2فیزیولوژی انساندانیل مک لوگلی - جوناتان استامفورد- دیویدوایت/عباسعلی گائینی- نصیبه
هاشمی-سحر رزمجو - خالدمحمدزاده
دانشگاه پیام نور
2روش تحقیق در علوم ورزشی21. روش تحقیق در فعالیت های جسمانی
2. قواعد پژوهشگری در تربیت بدنی (تجدید نظر شده) ویراست دوم نوبت هشتم
1. توماس جری آر., نلسون جک کی., سیلورمن استفن
جی./ابوالفضل فراهانی- فاطمه عبدوی - مرتضی
رضایی صوفی
2. فراهانی و همکاران
1. دانشگاه پیام نور
2. پژوهشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی با اندیشه های حقوقی
3روانشناسی فعالیت ورزشی و تمرین2روانشناسی ورزشیمحمدکاظم واعظ موسوی- فتح اله مسیبیسمت
4موضوعات پیشرفته در فیزیولوژی ورزشی2فیزیولوژی ورزش و فعالیت بدنی جلد 2لاری کنی، جک اچ. ویلمور، دیوید ال. کاستیل/ محمدرضا اسد، فرح حدادیحتمی

منابع نیمسال اول تحصیلی فیزیولوژی ورزشی گرایش فیزیولوژی فعالیت بدنی و تندرستی

ردیفنام درستعداد واحدنام منابع درسینام مولفناشر
1فیزیولوژی انسان پیشرفته ویژه فعالیت ورزشی2فیزیولوژی انساندانیل مک لوگلی - جوناتان استامفورد - دیویدوایت/عباسعلی گائینی- نصیبه
هاشمی - سحر رزمجو - خالد
محمدزاده
دانشگاه پیام نور
2اپیدمیولوژی فعالیت بدنی و تندرستی2اپیدمیولوژی جامع در علوم بهداشتیپروانه خراسانیجامعه نگر
3روش تحقیق در علوم ورزشی21. روش تحقیق در فعالیت های جسمانی
2. قواعد پژوهشگری در تربیت بدنی (تجدید نظر شده) ویراست دوم نوبت هشتم
1. توماس جری آر., نلسون جک کی., سیلورمن استفن
جی./ابوالفضل فراهانی- فاطمه عبدوی - مرتضی
رضایی صوفی
2. فراهانی و همکاران
1. دانشگاه پیام نور
2. پژوهشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی با اندیشه های حقوقی
4تغذیه و کنترل وزن ویژه تندرستی2اصول ورزش و تغذیه ورزشیمحمد رضا اسد - فرح حدادیحتمی