فراگیر پیام نور  1401 فیزیولوژی ورزشی

مهم‌ترین ویژگی امتحانات دانشگاه پیام‌نور که آن را از سایر دانشگاه‌های سراسر کشور متمایز کرده است، مشخص بودن منابع امتحانی هر درس با ذکر جزئیات می‌باشد. این ویژگی نه تنها در آزمون فراگیر کارشناسی ارشد رعایت می‌شود، بلکه در سایر امتحانات پایان ترم این دانشگاه نیز به همین روال است. دانش پذیران و دانشجویان دانشگاه پیام‌نور صرفاً با مطالعه کتاب های معرفی شده برای هر درس خود را برای امتحانات پایان ترم که از طرف مرکز آزمون دانشگاه پیام نور برگزار می شود، آماده می کنند. منابع امتحانات پایان ترم واحدهای دانشگاهی پیام نور ابتدای هر ترم تحصیلی از طریق پرتال دانشگاه پیام نور و ارائه فایل PDF قابل دسترسی می باشد.


نام دروس و منابع امتحانی نیمسال اول کارشناسی ارشد فراگیر دانشگاه پیام نور

  فیزیولوژی ورزشی دارای دو گرایش زیر است:

1) فیزیولوژی ورزشی گرایش فیزیولوژی ورزشی کاربردی   2) فیزیولوژی ورزشی گرایش فیزیولوژی فعالیت بدنی و تندرستی


منابع نیمسال اول تحصیلی فیزیولوژی ورزشی گرایش فیزیولوژی فعالیت بدنی و تندرستی

ردیفنام درستعداد واحدنام منابع درسینام مولفناشر
1آناتومی و فیزیولوژی انسان پیشرفته2آناتومی و فیزیولوژی انسان
هولز
جی. باتلر، د. شی یر، ر.
لوئیس / خسرو ابراهیم،
سیده مونا حسینی، مجید کوزه چیان
حتمی
2استعدادیابی ورزشی پیشرفته2استعدادیابی در ورزشاسفندیار خسروی زاده،
علی خسروی زاده
سمت
3روش تحقیق در علوم ورزشی21. روش تحقیق در فعالیت های جسمانی
2. قواعد پژوهشگری در تربیت بدنی (تجدید نظر شده) ویراست دوم نوبت هشتم
1. توماس جری آر., نلسون جک کی., سیلورمن استفن
جی./ابوالفضل فراهانی- فاطمه عبدوی - مرتضی
رضایی صوفی
2. فراهانی و همکاران
1. دانشگاه پیام نور
2. پژوهشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی با اندیشه های حقوقی

منابع نیمسال اول تحصیلی فیزیولوژی ورزشی گرایش فیزیولوژی ورزشی کاربردی

ردیفنام درستعداد واحدنام منابع درسینام مولفناشر
1آناتومی و فیزیولوژی انسان پیشرفته2آناتومی و فیزیولوژی انسان
هولز
جی. باتلر، د. شی یر، ر.
لوئیس / خسرو ابراهیم، سیده مونا حسینی، مجید کوزه چیان
حتمی
2روش تحقیق در علوم ورزشی21. روش تحقیق در فعالیت های جسمانی
2. قواعد پژوهشگری در تربیت بدنی (تجدید نظر شده) ویراست دوم نوبت هشتم
1. توماس جری آر., نلسون جک کی., سیلورمن استفن
جی./ابوالفضل فراهانی- فاطمه عبدوی - مرتضی
رضایی صوفی
2. فراهانی و همکاران
1. دانشگاه پیام نور
2. پژوهشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی با اندیشه های حقوقی
3توسعه عوامل آمادگی
جسمانی
2آزمون، تجویز و نظارت بر آمادگی بدنیاسد، نقیبی، شهسواردانشگاه پیام نور