فراگیر پیام نور  1396  فیزیولوژی ورزشی

مهم‌ترین ویژگی امتحانات دانشگاه پیام‌نور که آن را از سایر دانشگاه‌های سراسر کشور متمایز کرده است، مشخص بودن منابع امتحانی هر درس با ذکر جزئیات می‌باشد. این ویژگی نه تنها در آزمون فراگیر کارشناسی ارشد رعایت می‌شود، بلکه در سایر امتحانات پایان ترم این دانشگاه نیز به همین روال است. دانش پذیران و دانشجویان دانشگاه پیام‌نور صرفاً با مطالعه کتاب های معرفی شده برای هر درس خود را برای امتحانات پایان ترم که از طرف مرکز آزمون دانشگاه پیام نور برگزار می شود، آماده می کنند. منابع امتحانی آزمون فراگیر دانشگاه پیام نور برای هر دوره از طریق پرتال سازمان سنجش آموزش کشور و دفترچه راهنمای آن منتشر می‌شود. همچنین منابع امتحانات پایان ترم واحدهای دانشگاهی پیام نور ابتدای هر ترم تحصیلی از طریق پرتال دانشگاه پیام نور و ارائه فایل PDF قابل دسترسی می باشد.

 

نام دروس و منابع درسی نیمسال اول دانش‌پذیری کارشناسی ارشد فراگیر دانشگاه پیام نور نوبت هجدهم پذیرش بهمن ماه 1396

فیزیولوژی ورزشی گرایش فیزیولوژی ورزشی کاربردی


فیزیولوژی ورزشی گرایش فیزیولوژی فعالیت بدنی و تندرستی

ردیفنام درستعداد واحدنام منابع درسینام مولفناشر
1روش تحقیق در علوم ورزشی21. روش تحقیق در فعالیت های جسمانی
2. قواعد پژوهشگری در تربیت بدنی (تجدید نظر شده)
1. توماس جری آر، نلسون جک
کی، سیلور من استفن جی،
مترجم: فراهانی، عبدوی،
رضایی صوفی
2. فراهانی و همکاران
1. دانشگاه پیام نور
2. پژوهشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی با
اندیشه های حقوقی
2روانشناسی فعالیت ورزشی و تمرین2روانشناسی ورزشیمحمدکاظم واعظ موسوی و فتح اله مسیبیسمت
3فیزیولوژ ی انسان پیشرفته ویژه فعالیت ورزشی2فیزیولوژی انساندانیل مک لوگلی -جوناتان
استامفورد- دیوید وایت
مترجم: گائینی و همکاران
دانشگاه پیام نور
4اصول برنامه ریزی تمرین و فعالیت ورزشی2نظریه و روش شناسی تمرین
(علم تمرین)
تئودورا - بومپا
مترجم: کردی - فرامرزی
سمت
ردیفنام درستعداد واحدنام منابع درسینام مولفناشر
1روش تحقیق در علوم ورزشی21. روش تحقیق در فعالیت های جسمانی
2. قواعد پژوهشگری در تربیت بدنی
(تجدید نظر شده)
1. توماس جری آر، نلسون جک
کی، سیلور من استفن جی،
مترجم: فراهانی، عبدوی، رضایی صوفی
2. فراهانی و همکاران
1. دانشگاه پیام نور
2. پژوهشکده تربیت بدنی
وعلوم ورزشی با
اندیشه های حقوقی
2تغذیه و کنترل وزن ویژه تندرستی2اصول ورزش و تغذیه ورزشیمحمدرضا اسد و فرح حدادیحتمی
3اپیدمیو لوژی فعالیت بدنی و تندرستی2فیزیولوژی ورزشی ویژه مراقبان بهداشتفرانک سرنی، هارولد برتون
مترجم: عباسعلی گائینی، احمد آزاد
دانشگاه زنجان
4فیزیولوژ ی انسان پیشرفته ویژه فعالیت ورزشی2فیزیولوژی انساندانیل مک لوگلی - جوناتان
استامفورد- دیوید وایت
مترجم: گائینی و همکاران
دانشگاه پیام نور