فراگیر پیام نور  1397 مدیریت آموزشی

مهم‌ترین ویژگی امتحانات دانشگاه پیام‌نور که آن را از سایر دانشگاه‌های سراسر کشور متمایز کرده است، مشخص بودن منابع امتحانی هر درس با ذکر جزئیات می‌باشد. این ویژگی نه تنها در آزمون فراگیر کارشناسی ارشد رعایت می‌شود، بلکه در سایر امتحانات پایان ترم این دانشگاه نیز به همین روال است. دانش پذیران و دانشجویان دانشگاه پیام‌نور صرفاً با مطالعه کتاب های معرفی شده برای هر درس خود را برای امتحانات پایان ترم که از طرف مرکز آزمون دانشگاه پیام نور برگزار می شود، آماده می کنند. منابع امتحانات پایان ترم واحدهای دانشگاهی پیام نور ابتدای هر ترم تحصیلی از طریق پرتال دانشگاه پیام نور و ارائه فایل PDF قابل دسترسی می باشد.


نام دروس و منابع امتحانی نیمسال اول کارشناسی ارشد فراگیر دانشگاه پیام نور نوبت نوزدهم پذیرش بهمن ماه 1397

  مدیریت آموزشی

ردیفنام درستعداد واحدنام منابع درسینام مولفناشر
1نظارت و راهنمایی آموزشی3نظارت و راهنمایی تعلیماتیکیت.ا. اچسون/ مردیت دامینگال/: محمد رضا بهرنگیکمال تربیت
2اصول برنامه ریزی آموزشی2اصول و برنامه ریزی آموزشیفروزان ضرابیان – نسیم سعید-ماندانا گودرزیدانشگاه پیام نور
3مکاتب فلسفی وآرای تربیتی2مکاتب فلسفی و آرای تربیتیجرالدلی.گوتک/محمدجعفر پاک سرشتسمت
4اصول مدیریت اسلامی2مبانی مدیریت اسلامیرضا نجاریدانشگاه پیام نور