فراگیر پیام نور  1398 مدیریت آموزشی

مهم‌ترین ویژگی امتحانات دانشگاه پیام‌نور که آن را از سایر دانشگاه‌های سراسر کشور متمایز کرده است، مشخص بودن منابع امتحانی هر درس با ذکر جزئیات می‌باشد. این ویژگی نه تنها در آزمون فراگیر کارشناسی ارشد رعایت می‌شود، بلکه در سایر امتحانات پایان ترم این دانشگاه نیز به همین روال است. دانش پذیران و دانشجویان دانشگاه پیام‌نور صرفاً با مطالعه کتاب های معرفی شده برای هر درس خود را برای امتحانات پایان ترم که از طرف مرکز آزمون دانشگاه پیام نور برگزار می شود، آماده می کنند. منابع امتحانات پایان ترم واحدهای دانشگاهی پیام نور ابتدای هر ترم تحصیلی از طریق پرتال دانشگاه پیام نور و ارائه فایل PDF قابل دسترسی می باشد.


نام دروس و منابع امتحانی نیمسال اول کارشناسی ارشد فراگیر دانشگاه پیام نور

  مدیریت آموزشی

ردیفنام درستعداد واحدنام منابع درسینام مولفناشر
1نظارت و راهنمایی آموزشی3نظارت و رهبری آموزشی:
رویکردی تحولی
کارل
دی.گایکمن،استفن
بی.گوردون.ژوویتا ام
راس و.../غلامرضا
شمس مرکانی -
محمود ابوالقاسمی
دانشگاه شهید
بهشتی
2تئوری های سازمانی
مدیریت
2تئوریهای سازمانی (ساختار
طراحی و کاربردها)
استیفن رابینز/سید
مهدی الوانی
صفار
3اصول مدیریت اسلامی2مبانی مدیریت اسلامیرضا نجاریدانشگاه پیام نور
4اصول برنامه ریزی آموزشی2اصول برنامه ریزی آموزشیفروزان ضرابیان،
نسیم سعید، ماندانا
گودرزی
دانشگاه پیام نور