فراگیر پیام نور  1400 مدیریت آموزشی

مهم‌ترین ویژگی امتحانات دانشگاه پیام‌نور که آن را از سایر دانشگاه‌های سراسر کشور متمایز کرده است، مشخص بودن منابع امتحانی هر درس با ذکر جزئیات می‌باشد. این ویژگی نه تنها در آزمون فراگیر کارشناسی ارشد رعایت می‌شود، بلکه در سایر امتحانات پایان ترم این دانشگاه نیز به همین روال است. دانش پذیران و دانشجویان دانشگاه پیام‌نور صرفاً با مطالعه کتاب های معرفی شده برای هر درس خود را برای امتحانات پایان ترم که از طرف مرکز آزمون دانشگاه پیام نور برگزار می شود، آماده می کنند. منابع امتحانات پایان ترم واحدهای دانشگاهی پیام نور ابتدای هر ترم تحصیلی از طریق پرتال دانشگاه پیام نور و ارائه فایل PDF قابل دسترسی می باشد.


نام دروس و منابع امتحانی نیمسال اول کارشناسی ارشد فراگیر دانشگاه پیام نور

  مدیریت آموزشی

ردیفنام درستعداد واحدنام منابع درسینام مولفناشر
1رهبری آموزشی2رهبری آموزشیتونی بوش ،دیلی میدل
محمدرضا آهنچیان، منصوره عتیقی
رشد
2سیاست گذاری آموزشی2فرآیند برنامه ریزی سیاست گذاری در
آموزش و پرورش (یک چهارچوب کاربردی)
وادی حداد، تری دمسکی
غلامرضا گرائی نژاد
مدرسه
3نظارت و توسعه حرفه‌ای2نظارت و راهنمایی آموزشیمصطفی نیکنامیسمت