فراگیر پیام نور 1397 مدیریت بازرگانی

مهم‌ترین ویژگی امتحانات دانشگاه پیام‌نور که آن را از سایر دانشگاه‌های سراسر کشور متمایز کرده است، مشخص بودن منابع امتحانی هر درس با ذکر جزئیات می‌باشد. این ویژگی نه تنها در آزمون فراگیر کارشناسی ارشد رعایت می‌شود، بلکه در سایر امتحانات پایان ترم این دانشگاه نیز به همین روال است. دانش پذیران و دانشجویان دانشگاه پیام‌نور صرفاً با مطالعه کتاب های معرفی شده برای هر درس خود را برای امتحانات پایان ترم که از طرف مرکز آزمون دانشگاه پیام نور برگزار می شود، آماده می کنند. منابع امتحانات پایان ترم واحدهای دانشگاهی پیام نور ابتدای هر ترم تحصیلی از طریق پرتال دانشگاه پیام نور و ارائه فایل PDF قابل دسترسی می باشد.

تذکر: منابع امتحانی فراگیر کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور برای کلیه گرایش‌های رشته مدیریت بازرگانی یکسان می باشد.


نام دروس و منابع امتحانی نیمسال اول کارشناسی ارشد فراگیر دانشگاه پیام نور نوبت نوزدهم پذیرش بهمن ماه سال 1397

  مدیریت بازرگانی کلیه گرایش‌ها

بازاریابی / بازرگانی بین المللی / بازرگانی داخلی / تجارت الکترونیکی / کارآفرینی / مدیریت استراتژیک

ردیفنام درستعداد واحدنام منابع درسینام مولفناشر
1زبان تخصصی2زبان تخصصی مدیریت بازاریابیحسن حسینی و شهرام جنابیدانشگاه پیام‌نور
2مدیریت استراتژیک پیشرفته2برنامه ریزی و مدیریت استراتژیک پیشرفته با رویکرد تدوین استراتژیفروزنده – محمد تقی امینی و صمدخباز باویلدانشگاه پیام‌نور
3مدیریت منابع انسانی پیشرفته2مدیریت منابع انسانی (مفاهیم – تئوریها وکاربردها)آرین قلی پورسمت
4نظریه های سازمان و مدیریت پیشرفته2تئوری سازمان: ساختار وطرح سازمانیمولف:استیفن پی. رابینز
مترجم:سید مهدی الوانی،
حسن دانایی فرد
صفار