فراگیر پیام نور 1401  مدیریت بازرگانی

مهم‌ترین ویژگی امتحانات دانشگاه پیام‌نور که آن را از سایر دانشگاه‌های سراسر کشور متمایز کرده است، مشخص بودن منابع امتحانی هر درس با ذکر جزئیات می‌باشد. این ویژگی نه تنها در آزمون فراگیر کارشناسی ارشد رعایت می‌شود، بلکه در سایر امتحانات پایان ترم این دانشگاه نیز به همین روال است. دانش پذیران و دانشجویان دانشگاه پیام‌نور صرفاً با مطالعه کتاب های معرفی شده برای هر درس خود را برای امتحانات پایان ترم که از طرف مرکز آزمون دانشگاه پیام نور برگزار می شود، آماده می کنند. منابع امتحانات پایان ترم واحدهای دانشگاهی پیام نور ابتدای هر ترم تحصیلی از طریق پرتال دانشگاه پیام نور و ارائه فایل PDF قابل دسترسی می باشد.

تذکر: منابع امتحانی فراگیر کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور برای کلیه گرایش‌های رشته مدیریت بازرگانی یکسان می باشد.


نام دروس و منابع امتحانی نیمسال اول کارشناسی ارشد فراگیر دانشگاه پیام نور

  مدیریت بازرگانی کلیه گرایش‌ها

بازاریابی / بازرگانی بین المللی / بازرگانی داخلی / تجارت الکترونیکی / کارآفرینی / مدیریت استراتژیک

ردیفنام درستعداد واحدنام منابع درسینام مولفناشر
1نظریه های سازمان و مدیریت پیشرفته2تئوری سازمان، ساختار و طرح سازمانیاستیفن رابینز
سید مهدی الوانی، حسن دانایی فرد
صفار
2مدیریت استراتژیک پیشرفته2برنامه ریزی و مدیریت استراتژیک با رویکرد تدوین استراتژیامینی - فروزنده - صمد خباز باویلدانشگاه پیام نور
3مدیریت منابع انسانی پیشرفته2مدیریت منابع انسانی (مفاهیم،تئوریها و کاربردها)آرین قلی پورسمت
4زبان تخصصی2زبان تخصصی مدیریت بازاریابیمیرزا حسن حسینی، شهرام جنابیدانشگاه پیام نور