فراگیر پیام نور  1397 مدیریت رسانه

مهم‌ترین ویژگی امتحانات دانشگاه پیام‌نور که آن را از سایر دانشگاه‌های سراسر کشور متمایز کرده است، مشخص بودن منابع امتحانی هر درس با ذکر جزئیات می‌باشد. این ویژگی نه تنها در آزمون فراگیر کارشناسی ارشد رعایت می‌شود، بلکه در سایر امتحانات پایان ترم این دانشگاه نیز به همین روال است. دانش پذیران و دانشجویان دانشگاه پیام‌نور صرفاً با مطالعه کتاب های معرفی شده برای هر درس خود را برای امتحانات پایان ترم که از طرف مرکز آزمون دانشگاه پیام نور برگزار می شود، آماده می کنند. منابع امتحانات پایان ترم واحدهای دانشگاهی پیام نور ابتدای هر ترم تحصیلی از طریق پرتال دانشگاه پیام نور و ارائه فایل PDF قابل دسترسی می باشد.


نام دروس و منابع امتحانی نیمسال اول کارشناسی ارشد فراگیر دانشگاه پیام نور نوبت نوزدهم پذیرش بهمن ماه 1397

  مدیریت رسانه

ردیفنام درستعداد واحدنام منابع درسینام مولفناشر
1حقوق بین الملل ارتباط جمعی2درآمدی بر حقوق ارتباط جمعی مطبوعات - ماهمحمدحسن بردبارققنوس
2زبان تخصصی2زبان تخصصی علوم اجتماعی 1ارجمندی، خلیلی، رحیمیدانشگاه پیام نور
3مدیریت اسلامی2مدیریت اسلامیمحمدرضا سرمدیدانشگاه پیام نور
4ارتباط جمعی2مبانی ارتباط جمعیمحمد دادگرانفیروزه