فراگیر پیام نور  1400 مدیریت رسانه

مهم‌ترین ویژگی امتحانات دانشگاه پیام‌نور که آن را از سایر دانشگاه‌های سراسر کشور متمایز کرده است، مشخص بودن منابع امتحانی هر درس با ذکر جزئیات می‌باشد. این ویژگی نه تنها در آزمون فراگیر کارشناسی ارشد رعایت می‌شود، بلکه در سایر امتحانات پایان ترم این دانشگاه نیز به همین روال است. دانش پذیران و دانشجویان دانشگاه پیام‌نور صرفاً با مطالعه کتاب های معرفی شده برای هر درس خود را برای امتحانات پایان ترم که از طرف مرکز آزمون دانشگاه پیام نور برگزار می شود، آماده می کنند. منابع امتحانات پایان ترم واحدهای دانشگاهی پیام نور ابتدای هر ترم تحصیلی از طریق پرتال دانشگاه پیام نور و ارائه فایل PDF قابل دسترسی می باشد.


نام دروس و منابع امتحانی نیمسال اول کارشناسی ارشد فراگیر دانشگاه پیام نور

  مدیریت رسانه

ردیفنام درستعداد واحدنام منابع درسینام مولفناشر
1مبانی مدیریت رسانه2مدیریت رسانهژان لوبلان و .../ روشندل اربطانیدفتر پژوهش های فرهنگی
2منابع انسانی در صنایع خلاق2مدیریت منابع انسانی پیشرفتهرضا رسولی و علی صالحیدانشگاه پیام نور
3ارتباطات بین المللی و میان فرهنگی2ارتباطات بین المللی و میان فرهنگیرحمان سعیدیآوای نور
4سیاست گذاری رسانه ای2سیاست گذاری رسانه ایروشندل اربطانیدانشگاه تهران