منوی سایت

فراگیر پیام نور  1397 مدیریت ورزشی

مهم‌ترین ویژگی امتحانات دانشگاه پیام‌نور که آن را از سایر دانشگاه‌های سراسر کشور متمایز کرده است، مشخص بودن منابع امتحانی هر درس با ذکر جزئیات می‌باشد. این ویژگی نه تنها در آزمون فراگیر کارشناسی ارشد رعایت می‌شود، بلکه در سایر امتحانات پایان ترم این دانشگاه نیز به همین روال است. دانش پذیران و دانشجویان دانشگاه پیام‌نور صرفاً با مطالعه کتاب های معرفی شده برای هر درس خود را برای امتحانات پایان ترم که از طرف مرکز آزمون دانشگاه پیام نور برگزار می شود، آماده می کنند. منابع امتحانات پایان ترم واحدهای دانشگاهی پیام نور ابتدای هر ترم تحصیلی از طریق پرتال دانشگاه پیام نور و ارائه فایل PDF قابل دسترسی می باشد.


نام دروس و منابع امتحانی نیمسال اول کارشناسی ارشد فراگیر دانشگاه پیام نور نوبت نوزدهم پذیرش بهمن ماه 1397

  مدیریت ورزشی کلیه گرایش‌ها

مدیریت اماکن و تأسیسات ورزشی / مدیریت اوقات فراغت و ورزش های تفریحی / مدیریت بازاریابی در ورزش / مدیریت راهبردی در سازمان های ورزشی / مدیریت رسان ههای ورزشی / مدیریت رویدادهای ورزشی

منابع آزمون نوبت نوزدهم مدیریت ورزشی گرایش مدیریت اماکن و تأسیسات ورزشی

ردیفنام درستعداد واحدنام منابع درسینام مولفناشر
1مدیریت طراحی و نگهداری اماکن و تجهیزات ورزشی2مدیریت اماکن و تجهیزات ورزشیحمید قاسمی، ابوالفضل فراهانیدانشگاه پیام نور
2نظریه های سازمان و مدیریت2تئوری های سازمان و مدیریت با تاکید بر مدیریت ورزشیحمید قاسمی، ابوالفضل فراهانیدانشگاه پیام نور
3روش تحقیق در مدیریت ورزشی2روش تحقیق در تربیت بدنیکشاورز و همکاراندانشگاه پیام نور
4اصول و مبانی مدیریت2مدیریت سازمان های ورزشیکشاورز و همکارانحتمی

منابع آزمون نوبت نوزدهم مدیریت ورزشی گرایش مدیریت اوقات فراغت و ورزش های تفریحی

ردیفنام درستعداد واحدنام منابع درسینام مولفناشر
1اوقات فراغت و محیط زیست2مدیریت رویدادهای ورزشی-تفریحی و جهانگردیچرلی مارلن. لری جی.آدامز/ فراهانی و همکارانانجمن علمی تربیت بدنی
و حتمی
2نظریه های سازمان و مدیریت2تئوری های سازمان و مدیریت با تاکید بر مدیریت ورزشیحمید قاسمی، ابوالفضل فراهانیدانشگاه پیام نور
3روش تحقیق در مدیریت ورزشی2روش تحقیق در تربیت بدنیکشاورز و همکاراندانشگاه پیام نور
4اصول و مبانی مدیریت2مدیریت سازمان های ورزشیکشاورز و همکارانحتمی

منابع آزمون نوبت نوزدهم مدیریت ورزشی گرایش مدیریت بازاریابی در ورزش

ردیفنام درستعداد واحدنام منابع درسینام مولفناشر
1نظریه های سازمان و مدیریت2تئوری های سازمان و مدیریت با تأکید بر مدیریت ورزشیحمید قاسمی ابوالفضل فراهانیدانشگاه پیام نور
2اصول و مبانی بازاریابی ورزشی2اصول و مبانی مدیریت در بازاریابی ورزشیعبدالمهدی نصیرزاده و یاشار دسکرهپلک
3روش تحقیق در مدیریت ورزشی2روش تحقیق در تربیت بدنیکشاورز و همکاراندانشگاه پیام نور
4اصول و مبانی مدیریت2مدیریت سازمان های ورزشیکشاورز و همکارانحتمی

منابع آزمون نوبت نوزدهم مدیریت ورزشی گرایش مدیریت راهبردی در سازمان های ورزشی

ردیفنام درستعداد واحدنام منابع درسینام مولفناشر
1نظریه های سازمان و مدیریت2تئوری های سازمان و مدیریت با تأکید بر مدیریت ورزشیحمید قاسمی ابوالفضل فراهانیدانشگاه پیام نور
2مدیریت بازاریابی در ورزش2مدیریت بازاریابی ورزشیفراهانی، قربانیدانشگاه پیا م نور
3روش تحقیق در مدیریت ورزشی2روش تحقیق در تربیت بدنیکشاورز و همکاراندانشگاه پیام نور
4اصول و مبانی مدیریت2مدیریت سازمان های ورزشیکشاورز و همکارانحتمی

منابع آزمون نوبت نوزدهم مدیریت ورزشی گرایش مدیریت رسانه های ورزشی

ردیفنام درستعداد واحدنام منابع درسینام مولفناشر
1نظریه ها و مبانی ارتباط جمعی2نظریه ها و مبانی ارتباط جمعیقاسمی و همکاراندانشگاه پیام نور
2آیین نگارش زبان فارسی2آئین نگارش با تاکید بر مهارت نوشتنحمید قاسمی و همکارانحتمی
3روش تحقیق در مدیریت ورزشی2روش تحقیق در تربیت بدنیکشاورز و همکاراندانشگاه پیام نور
4اصول و مبانی مدیریت2مدیریت سازمان های ورزشیکشاورز و همکارانحتمی

منابع آزمون نوبت نوزدهم مدیریت ورزشی گرایش مدیریت رویدادهای ورزشی

ردیفنام درستعداد واحدنام منابع درسینام مولفناشر
1مدیریت راهبردی رویدادهای بزرگ ورزشی2مدیریت راهبردی رویدادهای بزرگ ورزشیحسین ذکایی،کشاورزحتمی
2نظریه های سازمان و مدیریت2تئوری های سازمان و مدیریت با تاکید بر مدیریت ورزشیحمید قاسمی، ابوالفضل فراهانیدانشگاه پیام نور
3روش تحقیق در مدیریت ورزشی2روش تحقیق در تربیت بدنیکشاورز و همکاراندانشگاه پیام نور
4اصول و مبانی مدیریت2مدیریت سازمان های ورزشیکشاورز و همکارانحتمی