منوی سایت

فراگیر پیام نور 1400 مدیریت ورزشی

مهم‌ترین ویژگی امتحانات دانشگاه پیام‌نور که آن را از سایر دانشگاه‌های سراسر کشور متمایز کرده است، مشخص بودن منابع امتحانی هر درس با ذکر جزئیات می‌باشد. این ویژگی نه تنها در آزمون فراگیر کارشناسی ارشد رعایت می‌شود، بلکه در سایر امتحانات پایان ترم این دانشگاه نیز به همین روال است. دانش پذیران و دانشجویان دانشگاه پیام‌نور صرفاً با مطالعه کتاب های معرفی شده برای هر درس خود را برای امتحانات پایان ترم که از طرف مرکز آزمون دانشگاه پیام نور برگزار می شود، آماده می کنند. منابع امتحانات پایان ترم واحدهای دانشگاهی پیام نور ابتدای هر ترم تحصیلی از طریق پرتال دانشگاه پیام نور و ارائه فایل PDF قابل دسترسی می باشد.


نام دروس و منابع امتحانی نیمسال اول کارشناسی ارشد فراگیر دانشگاه پیام نور 

  مدیریت ورزشی در این دوره دارای سه گرایش زیر می باشد:

گرایش مدیریت بازاریابی و ارتباطات ورزشی /  گرایش مدیریت سازمانها و باشگاههای ورزشی /  گرایش مدیریت رویدادها و گردشگری ورزشی


منابع درسی نیمسال اول دانشپذیری گرایش مدیریت بازاریابی و ارتباطات ورزشی

ردیفنام درستعداد واحدنام منابع درسینام مولفناشر
1اصول و مبانی بازاریابی ورزشی2بازاریابی جهانی در ورزشلیلا قربانی و همکارانحتمی
2ارتباطات ورزشی2ارتباط شناسیقاسمی و همکاراندانشگاه پیام نور
3مبانی سازمان و مدیریت در
ورزش
2اصول و مبانی مدیریت در ورزشکشاورز - فراهانیعلم و ورزش
4روش تحقیق در مدیریت ورزشی2روش تحقیق در تربیت بدنیکشاورز و همکاراندانشگاه پیام نور

منابع درسی نیمسال اول دانشپذیری گرایش مدیریت سازمانها و باشگاههای ورزشی

ردیفنام درستعداد واحدنام منابع درسینام مولفناشر
1مدیریت مالی و اداری در ورزش2مدیریت مالی و اداری در ورزشرضایی صوفی و همکاراندانشگاه پیام نور
2مدیریت اماکن و تجهیزات ورزشی2مدیریت اماکن و تجهیزات ورزشیقاسمی و همکاراندانشگاه پیام نور
3مبانی سازمان و مدیریت در
ورزش
2اصول و مبانی مدیریت در ورزشکشاورز - فراهانیعلم و ورزش
4روش تحقیق در مدیریت ورزشی2روش تحقیق در تربیت بدنیکشاورز و همکاراندانشگاه پیام نور

منابع درسی نیمسال اول دانشپذیری گرایش مدیریت رویدادها و گردشگری ورزشی

ردیفنام درستعداد واحدنام منابع درسینام مولفناشر
1بازاریابی رویدادهای ورزشی2بازاریابی جهانی در ورزشلیلا قربانی و همکارانحتمی
2کارآفرینی در ورزش2کارآفرینی و اشتغال در ورزشفراهانی و صفرنژادعلم و ورزش
3مبانی سازمان و مدیریت در
ورزش
2اصول و مبانی مدیریت در ورزشکشاورز - فراهانیعلم و ورزش
4روش تحقیق در مدیریت ورزشی2روش تحقیق در تربیت بدنیکشاورز و همکاراندانشگاه پیام نور