منوی سایت

 فراگیر پیام نور  1395  مدیریت ورزشی

مهم‌ترین ویژگی امتحانات دانشگاه پیام‌نور که آن را از سایر دانشگاه‌های سراسر کشور متمایز کرده است، مشخص بودن منابع امتحانی هر درس با ذکر جزئیات می‌باشد. این ویژگی نه تنها در آزمون فراگیر کارشناسی ارشد رعایت می‌شود، بلکه در سایر امتحانات پایان ترم این دانشگاه نیز به همین روال است. دانش پذیران و دانشجویان دانشگاه پیام‌نور صرفاً با مطالعه کتاب های معرفی شده برای هر درس خود را برای امتحانات پایان ترم که از طرف مرکز آزمون دانشگاه پیام نور برگزار می شود، آماده می کنند. منابع امتحانی آزمون فراگیر دانشگاه پیام نور برای هر دوره از طریق پرتال سازمان سنجش آموزش کشور و دفترچه راهنمای آن منتشر می‌شود. همچنین منابع امتحانات پایان ترم واحدهای دانشگاهی پیام نور ابتدای هر ترم تحصیلی از طریق پرتال دانشگاه پیام نور و ارائه فایل PDF قابل دسترسی می باشد.

 

نام دروس و منابع درسی نیمسال اول دانش‌پذیری کارشناسی ارشد فراگیر دانشگاه پیام نور نوبت هفدهم پذیرش بهمن ماه 1395

مدیریت ورزشی گرایش مدیریت بازاریابی در ورزش

ردیفنام درستعداد واحدنام منابع درسینام مولفناشر
1نظریه های سازمان و مدیریت2حمید قاسمی ابوالفضل فراهانیتئوریهای سازمان و مدیریت با تأکید بر مدیریت ورزشیدانشگاه پیام نور
2اصول و مبانی بازاریابی ورزشی2عبدالمهدی نصیرزاده و یاشار دسکرهاصول و مبانی مدیریت در بازاریابی ورزشیپلک
3روش تحقیق در مدیریت ورزشی2فراهانی و همکارانقواعد پژوهشگری در تربیت بدنی(تجدیدنظر شده)پژوهشکده تربیت بدنی و
علوم ورزشی با
اندیش ههای حقوقی
4اصول و مبانی مدیریت2کشاورز و همکارانمدیریت سازمان های ورزشیانجمن علمی تربیت بدنی و اندیشه های حقوقی

مديريت ورزشي گرایش مديريت اوقات فراغت و ورزش هاي تفريحي

ردیفنام درستعداد واحدنام منابع درسینام مولفناشر
1اوقات فراغت و محیط زیست2مدیریت رویدادهای ورزشی-تفریحی و جهانگردیچرلی مارلن،لری جی، آدامز
مترجم: فراهانی و همکاران
انجمن علمی تربیت بدنی و حتمی
2نظریه های سازمان و مدیریت2تئوریهای سازمان و مدیریت با تاکید بر مدیریت ورزشیحمید قاسمی، ابوالفضل فراهانیدانشگاه پیام نور
3روش تحقیق در مدیریت ورزشی2قواعد پژوهشگری در تربیت بدنی
( تجدیدنظر شده)
فراهانی و همکارانپژوهشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی با اندیشه های حقوقی
4اصول و مبانی مدیریت2مدیریت سازمان های ورزشیکشاورز و همکارانانجمن علمی تربیت بدنی و اندیشه های حقوقی

مدیریت ورزشی گرایش مديريت رويدادهاي ورزشي

ردیفنام درستعداد واحدنام منابع درسینام مولفناشر
1مدیریت راهبردی رویدادهای بزرگ ورزشی2مدیریت راهبردی رویدادهای بزرگ ورزشیحسین ذکایی، کشاورزحتمی
2نظریه های سازمان و مدیریت2تئوری های سازمان و مدیریت با تاکید بر مدیریت ورزشیحمید قاسمی، ابوالفضل فراهانیدانشگاه پیام نور
3روش تحقیق در مدیریت ورزشی2پژوهشگری در تربیت بدنی
(تجدید نظر شده)
فراهانی و همکارانپژوهشکده تربیت بدنی و
علوم ورزشی با اندیشه های حقوقی
4اصول و مبانی مدیریت2مدیریت سازمان های ورزشیکشاورز و همکارانانجمن علمی تربیت بدنی و اندیشه های حقوقی

مدیریت ورزشی گرایش مديريت اماكن و تأسيسات ورزشي

ردیفنام درستعداد واحدنام منابع درسینام مولفناشر
1مدیریت طراحی و نگهداری اماکن و تجهیزات ورزشی2مدیریت اماکن و تجهیزات ورزشیحمید قاسمی/ ابوالفضل فراهانیدانشگاه پیام نور
2نظریه های سازمان و مدیریت2تئوری های سازمان و مدیریت با تاکید بر مدیریت ورزشیحمید قاسمی/ ابوالفضل فراهانیدانشگاه پیام نور
3روش تحقیق در مدیریت ورزشی2قواعد پژوهشگری در تربیت بدنی
(تجدیدنظر شده)
فراهانی و همکارانپژوهشکده تربیت بدنی و
علوم ورزشی با اندیشه های حقوقی
4اصول و مبانی مدیریت2مدیریت سازمان های ورزشیکشاورز و همکارانانجمن علمی تربیت بدنی و اندیشه های حقوقی

مدیریت ورزشی گرایش مديريت راهبردي در سازمان هاي ورزشي

ردیفنام درستعداد واحدنام منابع درسینام مولفناشر
1مدیریت بازاریابی در ورزش2مدیریت بازاریابی ورزشیفراهانی، قربانیدانشگاه پیام نور
2نظریه های سازمان و مدیریت2تئوری های سازمان و مدیریت با تأکید بر مدیریت ورزشیحمید قاسمی ابوالفضل
فراهانی
دانشگاه پیام نور
3روش تحقیق در مدیریت ورزشی2قواعد پژوهشگری در تربیت بدنی
(تجدیدنظر شده)
فراهانی و همکارانپژوهشکده تربیت بدنی و
علوم ورزشی با اندیشه های حقوقی
4اصول و مبانی مدیریت2مدیریت سازمان های ورزشیکشاورز و همکارانانجمن علمی تربیت بدنی و اندیشه های حقوقی

مدیریت ورزشی گرایش مديريت رسانه هاي ورزشي

ردیفنام درستعداد واحدنام منابع درسینام مولفناشر
1نظریه ها و مبانی ارتباط جمعی2نظریه ها و مبانی ارتباط جمعیقاسمی و همکارانپیام نور
2آیین نگارش زبان فارسی2آئین نگارش زبان فارسی با تاکید بر مهارت نوشتنحمید قاسمی، سارا کشکر، لیلا ایزدپرستحتمی
3روش تحقیق در مدیریت ورزشی2قواعد پژوهشگری در تربیت بدنی
(تجدید نظر شده)
فراهانی و همکارانپژوهشکده تربیت بدنی و
علوم ورزشی با اندیشه های حقوقی
4اصول و مبانی مدیریت2مدیریت سازمان های ورزشیکشاورز و همکارانانجمن علمی تربیت بدنی و اندیشه های حقوقی