فراگیر پیام نور 1397 مشاوره

مهم‌ترین ویژگی امتحانات دانشگاه پیام‌نور که آن را از سایر دانشگاه‌های سراسر کشور متمایز کرده است، مشخص بودن منابع امتحانی هر درس با ذکر جزئیات می‌باشد. این ویژگی نه تنها در آزمون فراگیر کارشناسی ارشد رعایت می‌شود، بلکه در سایر امتحانات پایان ترم این دانشگاه نیز به همین روال است. دانش پذیران و دانشجویان دانشگاه پیام‌نور صرفاً با مطالعه کتاب های معرفی شده برای هر درس خود را برای امتحانات پایان ترم که از طرف مرکز آزمون دانشگاه پیام نور برگزار می شود، آماده می کنند. منابع امتحانات پایان ترم واحدهای دانشگاهی پیام نور ابتدای هر ترم تحصیلی از طریق پرتال دانشگاه پیام نور و ارائه فایل PDF قابل دسترسی می باشد.


نام دروس و منابع امتحانی نیمسال اول کارشناسی ارشد فراگیر دانشگاه پیام نور نوبت نوزدهم پذیرش بهمن ماه 1397

  مشاوره

 مشاوره توانبخشی / مشاوره خانواده / مشاوره شغلی / مشاوره مدرسه

مشاوره گرایش توانبخشی، خانواده و شغلی

ردیفنام درستعداد واحدنام منابع درسینام مولفناشر
1نظریه های پیشرفته مشاوره و روان درمانی2نظریه و کاربست مشاوره و روان درمانیجرالد کوری/یحیی سیدمحمدیارسباران
2آمار استنباطی پیشرفته2آمار استنباطی پیشرفته (تجدیدنظر شده) ویراست2حسین زارع - محمدحسن صیف - سعید طالبیدانشگاه پیام نور
3هدایت و مشورت در اسلام2هدایت و مشورت در اسلامجواد اژه اییسمت

مشاوره گرایش مشاوره مدرسه

ردیفنام درستعداد واحدنام منابع درسینام مولفناشر
1نظریه های پیشرفته مشاوره و روان درمانی3نظریه و کاربست مشاوره و روان درمانیجرالد کوری/یحیی سیدمحمدیارسباران
2آمار استنباطی پیشرفته2آمار استنباطی پیشرفته (تجدیدنظر شده) ویراست2حسین زارع - محمدحسن صیف - سعید طالبیدانشگاه پیام نور
3هدایت و مشورت در اسلام2هدایت و مشورت در اسلامجواد اژه اییسمت
4روابط و مناسبات انسانی در مدرسه2مشاوره مدرسه دیدگاه ها و کاربست های حرفه ایتامارا دیویس / کیانوش زهراکار. زهرا کهلوییویرایش