فراگیر پیام نور 1400 مشاوره

مهم‌ترین ویژگی امتحانات دانشگاه پیام‌نور که آن را از سایر دانشگاه‌های سراسر کشور متمایز کرده است، مشخص بودن منابع امتحانی هر درس با ذکر جزئیات می‌باشد. این ویژگی نه تنها در آزمون فراگیر کارشناسی ارشد رعایت می‌شود، بلکه در سایر امتحانات پایان ترم این دانشگاه نیز به همین روال است. دانش پذیران و دانشجویان دانشگاه پیام‌نور صرفاً با مطالعه کتاب های معرفی شده برای هر درس خود را برای امتحانات پایان ترم که از طرف مرکز آزمون دانشگاه پیام نور برگزار می شود، آماده می کنند. منابع امتحانات پایان ترم واحدهای دانشگاهی پیام نور ابتدای هر ترم تحصیلی از طریق پرتال دانشگاه پیام نور و ارائه فایل PDF قابل دسترسی می باشد.


نام دروس و منابع امتحانی نیمسال اول تحصیلی کارشناسی ارشد فراگیر دانشگاه پیام نور

  مشاوره دارای 4 گرایش زیر می باشد:

گرایش خانواده / گرایش مدرسه / گرایش توانبخشی / گرایش شغلی


منابع درسی نیمسال اول دانشپذیری گرایش خانواده / گرایش توانبخشی / گرایش شغلی

ردیفنام درستعداد واحدنام منابع درسینام مولفناشر
1آمار استنباطی پیشرفته2آمار استنباطی پیشرفته
( تجدید نظر شده) ویراست 2
حسین زارع، محمدحسن صیف، سعید طالبیدانشگاه پیام نور
2هدایت و مشورت در اسلام2هدایت و مشورت در اسلامجواد اژه اییسمت
3نظریه های پیشرفته مشاوره
و روان درمانی
3نظریه و کاربست مشاوره و روان درمانیجرالد کوری
یحیی سید محمدی
ارسباران

منابع درسی نیمسال اول دانشپذیری گرایش مشاوره مدرسه

ردیفنام درستعداد واحدنام منابع درسینام مولفناشر
1آمار استنباطی پیشرفته2آمار استنباطی پیشرفته
(تجدیدنظر شده) ویراست 2
حسین زارع، محمدحسن صیف، سعیدطالبیدانشگاه پیام نور
2هدایت و مشورت در اسلام2هدایت و مشورت در اسلامجواد اژه اییسمت
3نظریه های پیشرفته مشاوره و روان درمانی3نظریه و کاربست مشاوره و روان درمانیجرالد کوری
یحیی سید محمدی
ارسباران
4روابط و مناسبات انسانی در
مدرسه
2مشاوره مدرسه دیدگاه ها و کاربست های حرفه ایتامارا دیویس/کیانوش زهراکار، زهرا کهلوییویرایش