فراگیر پیام نور 1400 مهندسی برق

مهم‌ترین ویژگی امتحانات دانشگاه پیام‌نور که آن را از سایر دانشگاه‌های سراسر کشور متمایز کرده است، مشخص بودن منابع امتحانی هر درس با ذکر جزئیات می‌باشد. این ویژگی نه تنها در آزمون فراگیر کارشناسی ارشد رعایت می‌شود، بلکه در سایر امتحانات پایان ترم این دانشگاه نیز به همین روال است. دانش پذیران و دانشجویان دانشگاه پیام‌نور صرفاً با مطالعه کتاب های معرفی شده برای هر درس خود را برای امتحانات پایان ترم که از طرف مرکز آزمون دانشگاه پیام نور برگزار می شود، آماده می کنند. منابع امتحانات پایان ترم واحدهای دانشگاهی پیام نور ابتدای هر ترم تحصیلی از طریق پرتال دانشگاه پیام نور و ارائه فایل PDF قابل دسترسی می باشد.


نام دروس و منابع امتحانی نیمسال اول تحصیلی کارشناسی ارشد فراگیر دانشگاه پیام نور

  مهندسی برق دارای دو گرایش زیر است:

گرایش افزارههای میکرو و نانو الکترونیک /  گرایش مدارهای مجتمع الکترونیک


منابع درسی نیمسال اول دانشپذیری مهندسی برق گرایش مدارهای مجتمع الکترونیک

ردیفنام درستعداد واحدنام منابع درسینام مولفناشر
1مدارهای مجتمع خیلی فشرده
(VLSI)
3مدارهای مجتمع دیجیتال
(ویراست دوم)
جان ام رابی
داریوش شیری، ولی الله نجفی
نص
2تئوری و فناوری ساخت افزاره های نیم رسانا3تئوری و فناوری ساخت ادوات نیمه هادیحسن کاتوزیاندانشگاه صنعتی امیر کبیر
3مدارهای مجتمع خطی (CMOS)3Design of Analog CMOS integrated CircuitsBehzad RazaviMc-Graw Hill

منابع درسی نیمسال اول دانشپذیری مهندسی برق گرایش افزاره های میکرو و نانو الکترونیک

ردیفنام درستعدادواحدنام منابع درسینام مولفناشر
1افزاره های نیم رسانا3Semiconductor Devices, Physics and Technology, 3rd EdS.M.Sze and M.K. Lee,prentice hall
2تئوری و فناوری ساخت افزاره های نیم رسانا3تئوری و فناوری ساخت ادوات نیمه هادیحسن کاتوزیاندانشگاه صنعتی امیرکبیر
3مدارهای مجتمع خطی (CMOS)3Design of Analog CMOS integrated CircuitsBehzad RazaviMc-Graw Hill