فراگیر پیام نور  1397 مهندسی شیمی

مهم‌ترین ویژگی امتحانات دانشگاه پیام‌نور که آن را از سایر دانشگاه‌های سراسر کشور متمایز کرده است، مشخص بودن منابع امتحانی هر درس با ذکر جزئیات می‌باشد. این ویژگی نه تنها در آزمون فراگیر کارشناسی ارشد رعایت می‌شود، بلکه در سایر امتحانات پایان ترم این دانشگاه نیز به همین روال است. دانش پذیران و دانشجویان دانشگاه پیام‌نور صرفاً با مطالعه کتاب های معرفی شده برای هر درس خود را برای امتحانات پایان ترم که از طرف مرکز آزمون دانشگاه پیام نور برگزار می شود، آماده می کنند. منابع امتحانات پایان ترم واحدهای دانشگاهی پیام نور ابتدای هر ترم تحصیلی از طریق پرتال دانشگاه پیام نور و ارائه فایل PDF قابل دسترسی می باشد.


نام دروس و منابع امتحانی نیمسال اول کارشناسی ارشد فراگیر دانشگاه پیام نور نوبت نوزدهم پذیرش بهمن ماه 1397

  مهندسی شیمی کلیه گرایش‌ها

  صنایع غذایی / محیط زیست / طراحی فرایند

صنایع غذایی

ردیفنام درستعداد واحدنام منابع درسینام مولفناشر
1میکروبیولوژی صنعتی و فرآیندهای
تخمیری
31- Biochemical Engineering Fundamental
(2th Edition)
2- Bioprocess Engineering Basic Concepts
3-مقدمه ای بر میکروبیولوژی صنعتی
1-Bailey، J. and Ollis، D.F
2-Michael L Shuler and
Fikret Kargi
3-مایکل جی .ویتز نیل ال. مورگان/علی مرتضوی.آرش کوچکی
1-McGraw-Hill
Inc.،US
2-Prentice Hall
3-دانشگاه فردوسی مشهد
2پدیده های انتقال در صنایع غذایی31-Bioprocess Engineering Basic
Concepts
2-Bioprocess Engineering Principles
3-Transport Phenomena
1-Michael L Shuler and
Fikret Kargi
2-P. L. Doran
3-Bird، R.B.، Stewart، W.E.
and Lightfoot، E.N
1-Prentice Hall
2-Academic Press
3-John Wiley & Sons،
Inc
3ریاضیات مهندسی پیشرفته3کاربرد ریاضیات ومدل سازی در مهندسی شیمیشهره فاطمیدانشگاه تهران

محیط زیست

ردیفنام درستعداد واحدنام منابع درسینام مولفناشر
1ترمودینامیک پیشرفته3ترمودینامیک مولکولی تعادلات فازی سیالجان ام پراوزنیتز.لیش تنتالر.
دی ازودو/ سعید سلطانعلی.فاطمه
قاری
اندیشه های گوهربار
2انتقال حرارت پیشرفته3پدیده های انتقالرابرت بایرن برد.وارن ای.
استوارت. ادوین لایت فوت/
محمدرضا افضلی
نشر کتاب دانشگاهی
3ریاضیات مهندسی پیشرفته3کاربرد ریاضیات و مدل سازی در مهندسی شیمیشهره فاطمیدانشگاه تهران

 طراحی فرایند

ردیفنام درستعداد واحدنام منابع درسینام مولفناشر
1ترمودینامیک پیشرفته3ترمودینامیک مولکولی تعادلات فازی سیالجان ام پراوزنیتز.لیش تنتالر.
دی ازودو/ سعید سلطانعلی.فاطمه
قاری
اندیشه های گوهربار
2انتقال حرارت پیشرفته3پدیده های انتقالرابرت بایرن برد.وارن ای.
استوارت. ادوین لایت فوت/
محمدرضا افضلی
نشر کتاب دانشگاهی
3ریاضیات مهندسی پیشرفته3کاربرد ریاضیات و مدل سازی در مهندسی شیمیشهره فاطمیدانشگاه تهران