فراگیر پیام نور  1398 مهندسی شیمی

مهم‌ترین ویژگی امتحانات دانشگاه پیام‌نور که آن را از سایر دانشگاه‌های سراسر کشور متمایز کرده است، مشخص بودن منابع امتحانی هر درس با ذکر جزئیات می‌باشد. این ویژگی نه تنها در آزمون فراگیر کارشناسی ارشد رعایت می‌شود، بلکه در سایر امتحانات پایان ترم این دانشگاه نیز به همین روال است. دانش پذیران و دانشجویان دانشگاه پیام‌نور صرفاً با مطالعه کتاب های معرفی شده برای هر درس خود را برای امتحانات پایان ترم که از طرف مرکز آزمون دانشگاه پیام نور برگزار می شود، آماده می کنند. منابع امتحانات پایان ترم واحدهای دانشگاهی پیام نور ابتدای هر ترم تحصیلی از طریق پرتال دانشگاه پیام نور و ارائه فایل PDF قابل دسترسی می باشد.


نام دروس و منابع امتحانی نیمسال اول کارشناسی ارشد فراگیر دانشگاه پیام نور

  مهندسی شیمی کلیه گرایش‌ها

  صنایع غذایی / محیط زیست / طراحی فرایند

صنایع غذایی

ردیفنام درستعداد واحدنام منابع درسینام مولفناشر
1انتقال حرارت پیشرفته3پدیده های انتقالادوین لایت فوت،رابرت
بایرن برد، وارن ای،
استوارت/
محمدرضا افضل
کتاب دانشگاهی
2ریاضیات مهندسی پیشرفته3کاربرد ریاضیات و مدل سازی در مهندسی شیمیشهره فاطمیدانشگاه تهران
3ترمودینامیک پیشرفته3ترمودینامیک مولکولی تعادلات فازی سیالجان ام پراوزنیتز،لیش
تنتالر، دی ازودو/سعید
سلطانعلی، فاطمه قاری
اندیشه های گوهر بار

محیط زیست

ردیفنام درستعداد واحدنام منابع درسینام مولفناشر
1ترمودینامیک پیشرفته3ترمودینامیک مولکولی تعادلات فازی سیالجان ام پراوزنیتز.لیش تنتالر.
دی ازودو/ سعید سلطانعلی.فاطمه
قاری
اندیشه های گوهربار
2انتقال حرارت پیشرفته3پدیده های انتقالرابرت بایرن برد.وارن ای.
استوارت. ادوین لایت فوت/
محمدرضا افضلی
نشر کتاب دانشگاهی
3ریاضیات مهندسی پیشرفته3کاربرد ریاضیات و مدل سازی در مهندسی شیمیشهره فاطمیدانشگاه تهران

 طراحی فرایند

ردیفنام درستعداد واحدنام منابع درسینام مولفناشر
1ترمودینامیک پیشرفته3ترمودینامیک مولکولی تعادلات فازی سیالجان ام پراوزنیتز.لیش تنتالر.
دی ازودو/ سعید سلطانعلی.فاطمه
قاری
اندیشه های گوهربار
2انتقال حرارت پیشرفته3پدیده های انتقالرابرت بایرن برد.وارن ای.
استوارت. ادوین لایت فوت/
محمدرضا افضلی
نشر کتاب دانشگاهی
3ریاضیات مهندسی پیشرفته3کاربرد ریاضیات و مدل سازی در مهندسی شیمیشهره فاطمیدانشگاه تهران