فراگیر پیام نور  1400 مهندسی شیمی

مهم‌ترین ویژگی امتحانات دانشگاه پیام‌نور که آن را از سایر دانشگاه‌های سراسر کشور متمایز کرده است، مشخص بودن منابع امتحانی هر درس با ذکر جزئیات می‌باشد. این ویژگی نه تنها در آزمون فراگیر کارشناسی ارشد رعایت می‌شود، بلکه در سایر امتحانات پایان ترم این دانشگاه نیز به همین روال است. دانش پذیران و دانشجویان دانشگاه پیام‌نور صرفاً با مطالعه کتاب های معرفی شده برای هر درس خود را برای امتحانات پایان ترم که از طرف مرکز آزمون دانشگاه پیام نور برگزار می شود، آماده می کنند. منابع امتحانات پایان ترم واحدهای دانشگاهی پیام نور ابتدای هر ترم تحصیلی از طریق پرتال دانشگاه پیام نور و ارائه فایل PDF قابل دسترسی می باشد.


نام دروس و منابع امتحانی نیمسال اول تحصیلی کارشناسی ارشد فراگیر دانشگاه پیام نور

  مهندسی شیمی دارای 4 گرایش زیر است:

گرایش پلیمر  /  گرایش صنایع غذایی  /  گرایش محیط زیست  /  گرایش طراحی فرایند


منابع درسی نیمسال اول دانشپذیری مهندسی شیمی گرایش پلیمر

ردیفنام درستعداد واحدنام منابع درسینام مولفناشر
1انتقال حرارت پیشرفته3پدیده های انتقالادوین لایت فوت، رابرت بایرن برد وارن ای، استوارت / محمدرضا افضلکتاب دانشگاهی
2ریاضیات مهندسی پیشرفته3کاربرد ریاضیات و مدل سازی در مهندسی شیمیشهره فاطمیدانشگاه تهران
3ترمودینامیک پیشرفته3ترمودینامیک مولکولی تعادلات فازی سیالجان ام پراوزنیتز، لیش تنتالر
سعید سلطانعلی، فاطمه قاری
اندیشه های
گوهر بار

منابع درسی نیمسال اول دانشپذیری مهندسی شیمی گرایش صنایع غذایی

ردیفنام درستعداد واحدنام منابع درسینام مولفناشر
1انتقال حرارت پیشرفته3پدیده های انتقالادوین لایت فوت، رابرت بایرن برد وارن ای، استوارت / محمدرضا افضلکتاب دانشگاهی
2ریاضیات مهندسی پیشرفته3کاربرد ریاضیات و مدل سازی در مهندسی شیمیشهره فاطمیدانشگاه تهران
3ترمودینامیک پیشرفته3ترمودینامیک مولکولی تعادلات فازی سیالجان ام پراوزنیتز، لیش تنتالر
سعید سلطانعلی، فاطمه قاری
اندیشه های
گوهر بار

منابع درسی نیمسال اول دانشپذیری مهندسی شیمی گرایش محیط زیست

ردیفنام درستعداد واحدنام منابع درسینام مولفناشر
1انتقال حرارت پیشرفته3پدیده های انتقالادوین لایت فوت، رابرت بایرن برد وارن ای، استوارت / محمدرضا افضلکتاب دانشگاهی
2ریاضیات مهندسی پیشرفته3کاربرد ریاضیات و مدل سازی در مهندسی شیمیشهره فاطمیدانشگاه تهران
3ترمودینامیک پیشرفته3ترمودینامیک مولکولی تعادلات فازی سیالجان ام پراوزنیتز، لیش تنتالر
سعید سلطانعلی، فاطمه قاری
اندیشه های گوهربار

منابع درسی نیمسال اول دانشپذیری مهندسی شیمی گرایش طراحی فرآیند

ردیفنام درستعداد واحدنام منابع درسینام مولفناشر
1انتقال حرارت پیشرفته3پدیده های انتقالادوین لایت فوت، رابرت بایرن برد وارن ای، استوارت / محمدرضا افضلکتاب دانشگاهی
2ریاضیات مهندسی پیشرفته3کاربرد ریاضیات و مدل سازی در مهندسی شیمیشهره فاطمیدانشگاه تهران
3ترمودینامیک پیشرفته3ترمودینامیک مولکولی تعادلات فازی سیالجان ام پراوزنیتز، لیش تنتالر
سعید سلطانعلی، فاطمه قاری
اندیشه های گوهربار