فراگیر پیام نور 1399 مهندسی صنایع

مهم‌ترین ویژگی امتحانات دانشگاه پیام‌نور که آن را از سایر دانشگاه‌های سراسر کشور متمایز کرده است، مشخص بودن منابع امتحانی هر درس با ذکر جزئیات می‌باشد. این ویژگی نه تنها در آزمون فراگیر کارشناسی ارشد رعایت می‌شود، بلکه در سایر امتحانات پایان ترم این دانشگاه نیز به همین روال است. دانش پذیران و دانشجویان دانشگاه پیام‌نور صرفاً با مطالعه کتاب های معرفی شده برای هر درس خود را برای امتحانات پایان ترم که از طرف مرکز آزمون دانشگاه پیام نور برگزار می شود، آماده می کنند. منابع امتحانات پایان ترم واحدهای دانشگاهی پیام نور ابتدای هر ترم تحصیلی از طریق پرتال دانشگاه پیام نور و ارائه فایل PDF قابل دسترسی می باشد.


نام دروس و منابع امتحانی نیمسال اول تحصیلی کارشناسی ارشد فراگیر دانشگاه پیام نور

  مهندسی صنایع


مهندسی صنایع گرایش بهینه سازی سیستم ها

ردیفنام درستعداد واحدنام منابع درسینام مولفناشر
1تحلیل آماری چند متغیره3تحلیل آماری چند متغیره کاربردیریچارد آ. جانسون و دین دبلیو ویچرن
حسینعلی نیرومند
فردوسی مشهد
2طراحی سیستم های صنعتی3طراحی سیستم های صنعتیبشیری، سید عباس حسینی جو
سید جواد حسینی نژاد
دانشگاه شاهد
3نظریه تصمیم گیری3تصمیم گیری های چند معیارهمحمدجواد اصغر پوردانشگاه تهران

مهندسی صنایع گرایش مدیریت مهندسی

ردیفنام درستعداد واحدنام منابع درسینام مولفناشر
1نظریه تصمیم گیری3تصمیم گیری های چند معیارهمحمدجواد اصغر پوردانشگاه تهران
2مدیریت نوآوری و فناوری3مدیریت استراتژیک نوآوری تکنولوژیکملیسا آ. شلینگ
سید محمد اعرابی، محمد تقی زاده
دفتر پژوهش های فرهنگی
3تحلیل داده های مهندسی3آمار مهندسیلیبرمن - باوکر
هاشم محلوجی
مرکز نشر دانشگاهی

مهندسی صنایع گرایش سیستمهای کلان

ردیفنام درستعداد واحدنام منابع درسینام مولفناشر
1مدل سازی پویایی های سیستم3پویایی شناسی کسب وکار تفکر سیستمی
و مدلسازی برای جهانی پیچیده
john D Sterman
کوروش برارپور
سمت
2فرایندهای احتمالی3فرایندهای تصادفیعین الله پاشادانشگاه پیام نور
3برنامه ریزی ریاضی3تحقیق در عملیات 2حبیبه نظیفدانشگاه پیام نور